بولتن پیش بینی کشاورزی استان قم - محصولات باغی مورخ 14آذرماه