• دوشنبه مورخ 6/1/97 کمی تا قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک حداکثر سرعت باد 55 کیلومتر بر ساعت.
  • چهارشنبه مورخ 7/1/97 صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد.
  • پنجشنبه مورخ 9/1/97 قسمتی تا نیمه ابری در برخی ساعات وزش باد حداکثر سرعت باد 45 کیلومتر بر ساعت
  • جمعه مورخ 10/1/97 نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک حداکثر سرعت باد 70 کیلومتر بر ساعت
  • شنبه مورخ 11/1/97 نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک حداکثر سرعت باد 50 کیلومتر بر ساعت.