رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تاکید کرد

ضرورت توجه به موضوع تغییر اقلیم در برنامه های توسعه کشاورزی استان قم

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم بر ضرورت توجه به موضوع تغییر اقلیم در برنامه های توسعه کشاورزی استان تاکید کرد.

عباس پورمیدانی گفت: بررسی داده های هواشناسی و اقلیمی و ارزیابی های میدانی نشان می دهد که در طول ده سال گذشته بیش از یک درجه دمای هوای منطقه افزایش یافته است و بررسی الگوهای پیش بینی اقلیمی نشان می دهد که تا چند دهه آینده، حدود دو درجه افزایش دما را در منطقه خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: طبق نظر بسیاری از کارشناسان خبره، با افزایش دو درجه ای دما بسیاری از اطلاعات و داده های کشاورزی و زراعی قابل استفاده نبوده و بایستی مجددا مورد ارزیابی قرار بگیرد، نظیر تعداد آبیاری، نوع و رقم بذور، تاریخ کاشت و برداشت، زمان و شدت هجوم آفات و بیماری ها و حتی نوع محصول قابل کاشت تغییر خواهد کرد.

پورمیدانی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال بسیاری از گونه های درختی و زراعی برای رسیدن به پتانسیل تولید، نیاز به یک دوره سرمایی در فصل رویش دارند که با افزایش دما، احتمال دارد این نیاز سرمایی تامین نشود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم اضافه کرد: تغییر اقلیم و افزایش دما منجر به گرم شدن زمستان و کاهش میزان برف و دوره ماندگاری آن خواهد شد که همین مسئله موجب کاهش روان آب های بهاره و تابستان می گردد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع تغییر اقلیم در برنامه های توسعه کشاورزی استان قم، بیان داشت: با توجه به موارد مطرح شده، ضروری است در برنامه ریزی کشاورزی و انتخاب گونه ها و ارقام زراعی، تحقیقات جامعی با توجه به شرایط پیش رو صورت گیرد.