رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان قم :

بهره وری جایگاه مهمی در کاهش هزینه های بخش  کشاورزی دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان قم نیز در این همایش تاکید کرد:بهره وری جایگاه مهمی در کشاورزی دارد و هزینه ها را کاهش می دهد.

مهندس علی رضا شیخانی: اظهارداشت :طرح الگوی کشت به صورت پایلوت در قم آغاز می شود و به زودی در کشور نیز عملیاتی می گردد.

شیخانی عنوان کرد:اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی تلاش های خوبی در پیگیری طرح داشته اند و ما امیدواریم بتوانیم شیوه های سازگاری با کم آبی را به خوبی تبیین کنیم.