کسب رتبه برتر سازمان در ارزیابی ستاد صیانت از حقوق شهروندی سال 1396