مصاحبه اختصاصی استاندار در خصوص صرفه جویی آب در بخش کشاورزی