بیانات مقام معظم رهبری«مدظله العالی» در سخنرانی نوروز 1398

این که بعضی خیال می کنند که هیچ حرکتی انجام نگرفته، نه، این جور نیست؛ بعضی از دستگاه های دولتی عمل کرده اند، خوب عمل کرده اند؛ در بخش های مختلف، بخش کشاورزی، بخش های آب، بخش های خاک، بخش های رسیدگی به برخی از مناطق، کارهای زیربنایی – کارهای خوبی انجام گرفته است.

امسال باید سال رونق تولید باشد ...

... تولید هم که ما می گوییم، فقط تولید صنعتی را نمی گوییم؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام – چند دام در خانه های روستایی – که خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع.

این ها را باید بنشینند برنامه ریزی کنند.