شرح وظایف مدیریت زراعت

مدیر زراعی:

نظارت و اجرای سیاستهای کلان وزرات جهاد کشاورزی در زمینه ارتقاء بهره وری و بهبود تولید محصولات زراعی در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب

انجام و برنامه ریزی لازم در جهت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی به تفکیک آبی و دیم با هدف افزایش بهره وری در واحد سطح و بررسی و شناخت موانع و مشکلات در مسیر توسعه تولید محصولات زراعی استان

تهیه و تدوین الگوها و دستورالعمل های فنی و ترویج روشهای بهینه کاشت،داشت و برداشت محصولات زراعی با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

هماهنگی با واحد صدور پروانه ها و مجوزها جهت بررسی صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان صدور پروانه ها و مجوزهای زراعی در سطح استان

ارزشیابی مستمر برنامه های اجرایی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدید نظرهای لازم

نظارت بر اجرای پروژه های زراعی و بررسی پیشرفت فیزیکی آنها

ایجاد ارتباط مستمر با سایر استانها و وزارتخانه به منظور تبادل اطلاعات

نظارت بر عملکرد مراکز دولتی و خصوصی تولید بذر محصولات اساسی

نظارت بر عملکرد عوامل توزیع نهاده های کشاورزی در سطح شهرستانها

شرکت در جلسات مربوطه و اظهار نظر در باره مسائل مربوطه

جمع آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش زراعی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی و......

احصاء موانع و مشکلات تولید در بخش زراعی و اعلام به مقام مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه

تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه مربوط به طرحهای مرتبط با تولید محصولات زراعی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت بر آنها

برنامه ریزی اجرایی جهت افزایش بهره وری آب در تولید محصولات زراعی

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در راستای اهداف سازمانی

برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت توسعه روشهای نوین زراعت با هدف ارتقاء بهره وری آب و افزایش عملکرد

کارشناس مسئول بذر شامل

برآورد نیاز بذری استان (با هماهنگی کمیته بذر)

تعیین نوع ارقام مورد نیاز با هماهنگی تحقیقات

برنامه‌ریزی تولید بذر و تامین بذر مورد نیاز از سایر استان‌ها و روش‌های اجرایی نودن تعهدات محوله از سوی دفتر محصولات اساسی

بازدیدها و انتخاب کشاورزانطرف قرارداد هفته‌ای یک بازدید

پیگیری امور طرح و برنامه‌ای حوزه مدیریت زراعت

پیگیری و تامین اعتبارات و یارانه‌های مورد نیاز بذر

پیگیری هزینه کرد اعتبارات و یارانه‌های مورد نیاز بذر

کارشناس مسئول دانه‌های روغنی با انجام وظایف

پیگیری و تامین نهاده‌ها

اجرای مکاتبات مربوطه

پیگیری اجرای سهمیه تخصیصی توسعه کشت دانه‌های روغنی

نظارت بر مزارع دانه‌های روغنی (شامل کاشت، داشت، برداشت)

پیگیری و نظارت بر مزارع آرمانی دانه‌های روغنی

پیگیری تسهیلات بانکی و اعتبارات دانه‌های روغنی

نماینده مدیریت زراعت در جلسات ترویجی و تحقیقی

نماینده زراعت در جلسات فنی هواشناسی کشاورزی

پیگیری خرید محصول دانه‌های روغنی

همکاری با واحدهای ترویج و تحقیقات در اجرای مزارع نمایشی تحقیقی- ترویجی

امور ارجایی از سوی مدیر.

پیگیری امور مربوط به زراعت پنبه

پیگیری امور مربوط به کمیته فنی کود و تغذیه گیاهی و تنظیم گزارشات ماهانه کود.

کارشناس کارخانجات پنبه پاک کنی استان شامل بازدید فنی از تعمیرات کارخانجات- صدور پروانه بهره‌بردای- رقم زنی- کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت کارخانجات- صدور گواهینامه- دریافت کارمزد (کارشناسی)

نماینده معاونت تولیدات گیاهی در گروه نمونه‌بردای و کنترل مواد کودی استان.

پیگیری امور مربوط به زراعت گندم

پیگیری امور مربوط به زراعت جو

پیگیری امور مربوط به زراعت یونجه

پیگیری امور مزبوط به کشاورزی حفاظتی