اولویت هاي مديريت طيور در سالجاري

1- تكميل شناسنامه واحدهاي طيور در قالب نرم افزار مربوطه

2- تداوم رتبه بندي واحدهاي طيور استان با در نظر گرفتن اصول فني ( وضعيت ساختمان ، تاسيسات ، تجهيزات و... ) ، اصول بهداشتي ، مديريتي (ضريب تبديل ، تعداد تلفات و ...) ، ميزان همكاري واحدها در اجراي طرح ها و ساير اصول كيفي با همكاري اداره كل دامپزشكي و  تشكل ها ی مرتبط که بر اين اساس ميزان خدمات ، فاصله جوجه ريزي و .. با توجه به رتبه واحد مشخص مي گردد .

3 -  اتخاذ تدابیر لازم به منظور كاهش  هزينه هاي توليد ، كاهش ضايعات ، افزايش بهره وري ، بهبود شاخص هاي اقتصادي توليد و بهبود كيفيت گوشت مرغ ، كاهش سن كشتار و به تبع آن كاهش وزن كشتار مرغ زنده

5- برگزاري كلاس هاي آموزشي تخصصي جهت كارشناسان مراكز بخش و مديران فني واحدها

6- نظارت لازم بر فعاليت كشتارگاه ها و تعيين مكانيزم مطلوب  جهت ميزان افت لاشه ، كارمزد و ...

8- نظارت بر فعالیت سامانه سماسط  با همکاری اداره کل دامپزشکی استان و اتحادیه مرغداران

9 – اجراي طرح هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي