- فراخوان عمومی شماره 3 -97 در خصوص سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی و گلخانه ای، دامی و شیلاتی

- فراخوان عمومی شماره 4 -97 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی در سراسر کشور