مساحت و تقسیمات کشوری

وضعیت جغرافیایی استان

- استان قم با 11238 کیلومتر مربع مساحت 0.68کل مساحت کشور را داراست.

- استان قم دارای یک شهرستان(شهرستان قم)  می باشد

- پنج بخش (کهک،مرکزی، جعفرآباد، خلجستان، سلفچگان)

 - شش شهر(سلفچگان، کهک، جعفریه، دستجرد، قنوات و قم )

-  9 دهستان (گازران، کهک، نیزار، فردو، دستجرد ،قاهان، قنوات، قمرود و راهجرد شرقی) می باشد.

استان قم دارای بر اساس سرشماری جمعیت سال 1395 دارای 361 آبادی می باشد

موقعيت:

50درجه و 30 دقيقه طول شرقي و 34درجه و 15 دقيقه عرض شمالي

ارتفاع مركز استان از سطح دريا: 928 متر

 پست ترين نقطه درشرق استان :600متر

 مرتفع ترين نقطه كوه وليجا در منطقه كهك : 3330 متر

وضعیت تقسیمات کشوری

عنوان

استان

کشور

نسبت استان به کشور (درصد)

مساحت (کیلومتر مربع)

11238

1628771

0.68

تعداد شهر

6

1331

0.45

تعداد بخش

5

929

0.5

تعداد دهستان

9

2438

0.4

 

وضعيت اراضي استان و در صد از كشور بر اساس آخرين آمار نامه (سال93)

عنوان

استان

كشور

درصد استان به كشور

درصد به مساحت استان

اراضي كشاورزي

104730

22767391

0.46

9.3

اراضي مرتعي

723019

84814991

0.85

64

جنگلي (طبيعي و دست كاشت)

13279

14319063

0.09

1.2

پديده بياباني

176383

32576492

0.54

15.6

 

وضعیت جمعیتی استان

وضعیت جمعيت استان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

جمعیت استان

1292283نفر

تعداد خانوار استان

383532 خانوار

بعد خانوار استان

3.3

 

جمعیت نقاط شهری

1229964نفر

خانوار شهری

365334 خانوار

بعد خانوار شهری

3.3

 

جمعیت نقاط روستایی

62317نفر

تعداد خانوار روستایی

18196 خانوار

بعد خانوار روستایی

3.4

 

جمعیت غیر ساکن

2 نفر

 

جمعیت به تفکیک مناطق شهری استان

شرح 

خانوار

زن

مرد

جمعیت

جمع شهرهای قم 

365334

605455

624509

1229964

قم 

356976

591617

609541

1201158

قنوات 

3360

5570

6097

11667

جغفریه 

2552

4503

4884

9387

کهک 

1480

2355

2482

4837

دستجرد

517

754

771

1525

سلفچگان

449

656

734

1390