معرفي همكاران معاونت توسعه مديريت و منابع انساني حهادكشاورزي استان قم

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

فخرالدين يزدي

معاون توسعه مديريت و منابع انساني

02532858301

02532126566

محمد مكتوبي

مسئول دفتر

02532126566

 

رحمت الله يوسفي

كارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

02532126561

 

 

مديريت اموراداري ، رفاه و پشتيباني

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

حسين آوازي

مدير اموراداري ، رفاه و پشتيباني

02532126671

025321268221

سيدمصطفي ميرهاشم

معاون اموراداري

02532126539

 

صادق فراهاني

رييس اداره استخدام و كارگزيني

02532126572

 

داود ملكي

كارشناس اموراداري

02532126590

 

محمود دانش نسب

كارشناس اموراداري

02532126573

 

خديجه عبداللهي

كارشناس اموراداري

02532126577

 

فايزه يزدي

كمك كارشناس اموراداري

02532126576

 

ليلا رحيمي پور

كارشناس اموراداري

02532126613

 

طاهره مددي

رييس اداره امور بازنشستگان و موظفين

02532126575

 

شعبانعلي بگجاني

معاون پشتيباني

02532126681

 

غلامحسين رئوفي

رييس اداره رفاه و تربيت بدني

02532126172

 

حسين وفايي رازدار

رييس اداره تداركات و امور خودرويي

02532126233

 

جعفر سروي

مسئول خدمات

02532126675

 

مجيد محمديوسفي

كارپرداز

02532126677

 

رضا محمدي

انباردار

02532126589

 

محمدجواد صادقي

كارشناس مسئول امور تاسيسات

02532126685

 

سعيد گلستاني

كارشناس تاسيسات و مخابرات

02532126101

02532858231

 

مديريت امورمالي

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

عباس نجف زاده

مدير امورمالي

02532126148

025321268220

محمود سحري

معاون

02532126579

 

مسيب مبلغ ناصري

رييس اداره دريافت و پرداخت

02532126542

 

محمدعلي جعفري

حقوق و دستمزد

02532126541

 

مصطفي جورلي

حقوق و دستمزد

02532126543

 

محمد حبيب الله زاده اصفهاني

كارشناس تامين اعتبار

02532126538

 

سيدمحمد سجادي

رئيس اداره رسيدگي به اسنادودفترداري وتنظيم حسابها

02532126144

 

حسين خلج

كارشناس مسئول امورمالي

02532126544

 

حميدحسين كلانتر

كارشناس امورمالي

02532126147

 

پرويز ظاهري

كمك كارشناس امورمالي

02532126146

 

منصوره حسني

كارشناس صدور چك

02532126548

 

سميه نجفي

كارشناس صدور اسناد

02532126547

 

علي اصغر خراساني

رئيس اداره امور پيمانها و قراردادها

02532126560

 

ريحانه وفانيا

كارشناس امور قراردادها

02532126144

 

محمودجواد خان بابايي

كارشناس اموال

02532126552

 

مهدي بنيادي

كارشناس اموال

02532126552

 

فرهاد گاييني

كارشناس اموال

02532126552

 

ابوالفضل پورنيا

مسئول بايگاني اسناد

02532126549

 

 

گروه نوسازي وتحول اداري

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

كاظم فهيمي

رييس گروه

02532126534

 

حميدرضا آگاه

كارشناس مسئول اتوماسيون اداري

02532126568

 

سيدعلي اكبر نژادهاشمي

كارشناس بهبود روشها و سيستمها

02532126533

 

 

اداره امور ايثارگران

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

فيض الله قاسملو

رييس ادره امور ايثارگران

02532126536

 

خانم نمازيخواه

كارشناس امور ايثارگران

02532126564

 

 

اداره امور حقوقي

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

هادي نجفي

رئيس اداره امورحقوقي

02532126657

02532126657

علي نوراني

كارشناس امورحقوقي

02532126203