- صدور مجوز و پروانه های کیلینیکهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

- مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها

- نظام تشکیل و استقرار تعاونی تولید روستایی

- نظام تشکیل و استقرار شرکت های سهامی زراعی

- نظام تشکیل و استقرار کشت و صنعت

- نظام صدور مجوزها و پروانه های گلخانه ها

- نظام صدور مجوزها ی گیاه پزشکی

- نظام پایش عملکرد صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی

- نمودار فرايند صدور پروانه كوچك صنعتی و روستايي

- دستورالعمل اجرايي تسهیلات بانکی

- فرآيند احياء و مرمت  قنوات

- دستورالعمل داخلی فرآیندآبیاری تحت فشار

- دستورالعمل اجرايي صدور تایید مراتب و تمدید رشته های مشاغل خانگي بخش كشاورزي