مراحل ثبت نام و خرید از سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی(sps.bki.ir)

الف- مراجعه به اداره دامپزشکی به همراه GPS واحد و دریافت شناسه یکتای واحد از سامانه تریس  دامپزشکی

ب- مراجعه به سامانه sps.bki.irو ثبت نام

ج-دریافت نام کاربری و گذرواژه از سازمان جهاد کشاورزی

د-مراجعه به بانک کشاورزی شعبه مرکزی و افتتاح حساب ویژه و دریافت رمز حساب

د- مراجعه مجدد به سامانه مذکور و ثبت سفارش خرید