25 هزار هكتار از مزارع قم به زير كشت پاييزه رفت

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي قم گفت: در كشت پاييزه، 6 هزار هكتار از مزارع استان به كشت گندم و 19 هزار هكتار نيز به كشت جو با استفاده از بذرهاي اصلاح شده، اختصاص يافت.

محمدعلي سلامي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: بذر مورد نياز كشت پاييزه قم در محصول گندم به طور كامل توسط استان تامين شد و در محصول جو نيز بيش از يك سوم بذر مورد نياز كشاورزان با استفاده از ارقام مناسب و استاندارد در قم تامين گرديد كه در سطح كشور نمونه است.

وي با اشاره به اهميت وجود كود مناسب براي توليد محصولات كشاورزي، افزود: انواع كودهاي مورد نياز كشاورزان قمي براي كشت پاييزه نيز فراهم شده است و در توزيع آن بين مناطق مختلف كشاورزي استان مشكلي وجود ندارد.

وي ادامه داد: همچنين در كشت پاييزه سال جاري به دنبال گسترش استفاده از دستگاه هاي كشت مكانيزه به دليل مزاياي بالاي آن هستيم و در اين زمينه هماهنگي هاي لازم با كشاورزان انجام شده است.

سلامي گفت: بذرهاي مورد استفاده در كشت پاييزه مصرف آب بسيار كمي دارد و در عين حال مي توان ميزان قابل توجهي محصول از آن برداشت كرد.

وي افزود: تمركز بر كشت پاييزه براساس سياست هاي تغيير الگوي كشت در اولويت برنامه هاي سازمان جهاد كشاورزي قم است، چراكه در اين روش با استفاده از بذرهاي اصلاح شده و مقاوم در برابر سرماي هوا، به آب كمتري براي پرورش محصول نياز است.

در بخش كشاورزي كل زمين هاي قابل كشت قم برابر 105 هزار و 730 هكتار است كه اين رقم 46 صدم درصد كل اراضي قابل كشت كشور مي باشد؛ مجموع كشت سبز استان شامل 20 هزار هكتار باغ و 42 هزار هكتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هكتار كشت جو، پنج هزار و 675 هكتار كشت گندم آبي، دو هزار و 346 هكتار كشت كلزا و بقيه سطح زير كشت به محصولات يونجه، ذرت، پنبه و صيفي اختصاص يافته است.

ميزان متوسط توليد بخش كشاورزي استان قم در سال برابر 746 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعي و باغي، يك هزار و 208 تن آبزيان و 320 هزار تن محصولات دامي است.