بر اساس تفاهم مشترک دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طرح تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی، در سراسر کشور در حال اجراست .  این طرح در استان قم از سال گذشته اجرا گردید که در سال گذشته موفق به دریافت استاندارد تشویقی برای محصول گلخانه ای ( فلفل دلمه ای) خانم تکیه ای نژاد شدیم.

امسال نیز جهت اجرای پروژه با تشکیل کمیته فنی استانی در سازمان جهاد کشاورزی نوع محصول و جامعه هدف تعیین گردید و با توجه به این که در طرح ترویج  فرهنگ مصرف و تولید محصول سالم مهمترین بخش آموزش و ترویج می باشد ، گروه هدف این طرح که شامل اعضا صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی بخش جعفرآباد بودند طی 6 دوره ، در زمینه تولید محصول سالم  آموزش دیدند.

در همین راستا کارشناسان جهاد کشاورزی تلاش نمودند تا با کاهش  مصرف سموم کشاورزی و استفاده از روشهای بیولوژیکی در مبارزه با آفات، با نظارت مداوم از ابتدای کاشت  تا مرحله برداشت  بر روی محصول طالبی  مزرعه خانم نوکلی محمدی واقع در دشت طغرود محصولی سالم تولید کنند.

به منظور دریافت گواهی استاندارد تشویقی برای این محصول در مورخ 22/4/98 نماینده آزمایشگاه مورد تایید اداره استاندارد از محصول مزرعه خانم توکلی محمدی نمونه برداری نمود.