برگزاری جلسه بررسی عملکرد صندوق های خرد محلی زنان روستایی

در مورخ 28/9/98 جلسه بررسی عملکرد صندوق های خرد محلی با حضور مدیرصندوق کارآفرینی امید استان ،کارشناسان صندوق کارآفرینی استان قم وتهران،مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی ومدیران عامل صندوق ها برگزار گردید.

در جلسه مذکور توان مالی وظرفیت ایجاد اشتغال صندوق ها مورد ارزیابی قرار گرفت ومدیران عامل با مباحث حسابداری وبازاریابی درسایت باسلام  نیزآشنا شدند.