برگزاری كارگاه های آموزشی " بهبود تغذیه و تولید محصول سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری " در استان قم

کارگاه های آموزشی" بهبود تغذیه و تولید محصول سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری " با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.

طرح ملی آموزش و ترویج  تغذیه سالم و ایجاد باغچه های خانگی در جامعه زنان روستایی و عشایری با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم در بین زنان روستایی و عشایری  ،کمک به ایجاد اشتغال به خصوص مشاغل  خانگی در مناطق روستایی و عشایری و ترویج تولید در باغچه‌های خانگی و تولید محصول سالم در سال گذشته و امسال در استان قم اجرا گردید.

کارگاه های آموزش تغذیه سالم توسط کارشناسان معاونت بهداشت و کارگاه آموزش تولید محصول سالم و ایجاد باغچه ای خانگی سبزی و صیفی در سال گذشته و امسال در استان قم اجرا گردید.

طرح مذکور در سال 1398  در  بخش کهک استان قم  اجرا شد که کارگاه های تغذیه سالم توسط کارشناسان معاونت بهداشت و کارگاه های آموزش تولید محصول سالم و ایجاد باغچه های خانگی توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید