مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

ارائه کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبزی پروری

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ادامه کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبزی پروری در استان خبر داد.

محمد رضا طاهری اظهار داشت: در راستای تقویت بخش آبزی پروری استان قم، سازمان جهاد کشاورزی جهت توسعه مزارع پرورش ماهی و مکانیزاسیون استخرها ، کمک های فنی و اعتباری اعطا می نماید.

وی افزود: در همین راستا بیش از 9 میلیارد ریال کمک فنی و اعتباری به 50 نفر از کشاورزان استان اختصاص یافته که حاصل آن ، یک هزار تن افزایش ظرفیت تولید انواع آبزیان در استان قم بوده است.

طاهری تصریح کرد: از اهداف این طرح ، کمک به ساخت استخرهای ذخیره آب دومنظوره پرورش ماهی در راستای بهبود مدیریت آبیاری مزارع ، رعایت ساعات و حجم برداشت آب چاه در طول شبانه روز ، بهره مندی از معافیت پرداخت هزینه برق در ساعات پیک مصرف برق ، بهبود مدیریت آبیاری مزارع و همچنین پرورش انواع آبزیان و اشتغالزایی را می توان اشاره نمود.

وی بیان داشت: این روند در سالجاری همچنان ادامه دارد و کشاوزرانی که بخواهند استخرهای خود را تجهیز و مکانیزه نمایند  می توانند با ارائه طرح به مدیریت شیلات و تصویب در کمیسیون کمک های فنی و اعتباری سازمان جهاد کشاورزی ، از این مزایا استفاده نمایند.

وی با اشاره به شرایط لازم جهت دریافت کمک های فنی و اعتباری، خاطر نشان کرد: فرد متقاضی باید مالکیت آب، زمین و چاه را داشته باشد و اگر آب و زمین مشاع باشد باید رضایت محضری شرکاء مبنی بر اینکه آب ابتدا داخل استخر شده و بعد برای کشاورزی مصرف شود را اخذ نماید.

طاهری با تاکید بر اینکه سیاست سازمان جهاد کشاورزی ، افزایش تولید در واحد حجم آب استخرهای پرورش ماهی است ، گفت: با توجه به ادامه روند کم آبی در استان ، توسعه کمی استخرهای ذخیره آب کشاورزی در اولویت کاری نبوده بلکه مهندسی مجدد و بهسازی استخرهای موجود ، توسعه مکانیزاسیون و تجهیز استخرها به انواع تجهیزات هوادهی و ادوات تولید و توزیع اکسیژن ، تجهیزات تنظیم و کنترل برداشت از آب چاه ، تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آب استخر  و توسعه روش های نوین آبزی پروری از اهداف این طرح به شمار می رود.