Agricultural Organization of Qom

رهبری
امروز سه‌شنبه 02 مرداد 1403

مقدمه

بی شک بخش کشاورزی یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصاد ملی ایران در تأمین و امنیت غذایی، خودکفایی درتولید محصولات اساسی، توسعهٔ صادرات محصولات کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی است و برای ارتقا ء جایگاه این بخش، نهادینه کردن کارآفرینی می‌تواند پایداری رشد کشور را رقم بزند.

از آنجاییکه بحث بیکاری و نیاز به توسعه اشتغال یکی از دغدغه‌های اصلی همه ارگانهای نظام بخصوص مقام معظم رهبری و نیز دولت جمهوری اسلامی است موجب گردیده تا تمامی ارگانها و نهادها به نحوی در این مقوله فعال شوند.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نایین قصد دارد تا با معرفی فرصتهای شغلی و حمایت از کسب و کار وتوسعه کارآفرینی در مسیر ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی شهرستان گامهای موثری بردارد.

فرآیند کارآفرینی و اشتغالزایی:

۱. بررسی و مطالعه کافی پیرامون ظرفیتها و زمینه‌های کارآفرینی و اشتغالزایی در بخش کشاورزی شهرستان نایین

۲. نیازسنجی و آگاهی از نیازهای فعلی و کنونی شهرستان

۳. امکان سنجی و بررسی وجود شرایط فعلی و کنونی بخش کشاورزی شهرستان

۴. شناسایی و هدف گذاری در زمینه‌هایی نظیر تخصص و مهارتهای فردی و گروهی، موضوع کار و سرمایه گذاری ممکن، محدوده زمانی و مکانی کار و امکان بازدهی زودهنگام و یا دیرهنگام آن، منابع و امکانات موجود وقابل دسترس و وضعیت و تواناییهای موجود در بخش.

۱. فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی

۲. فرصت‌های شغلی در بخش گیاهان

۳. فرصت‌های شغلی در بخش دام، طیور و آبزیان

۴. فرصت‌های شغلی در بخش صنایع تبدیلی و غذایی

۵. فرصت‌های شغلی در بخش مشاغل خانگی

۶. فرصت‌های شغلی در بخش آب و خاک

فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی

۱. تأسیس شرکتهای خدمات فنی مشاوره‌ای

۲. تأسیس کلینیکهای گیاهپزشکی

۳. فروشندگی سموم دفع آفات نباتی

۴. مهندسین ناظر مزارع

۵. تأسیس آزمایشگاه‌های تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی

توجه: در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری برخی از امور دولتی به بخش خصوصی ) طی ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۲۷۹۵۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ ) تشریفات اجرایی صدور پروانه‌های تأسیس و بهره برداری آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی، فروشنده سموم دفع آفات نباتی، شرکت‌های دفع آفات، واحدهای تولید عوامل کنترل بیولوِیک آفات ر ا به سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور واگذار شده است.

۱-۱ شرایط عمومی متقاضیان دریافت مجوز تأسیس و بهره برداری

-۱ ارائه پیشنهاد کتبی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

-۲ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

-۳ داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان

-۴ داشتن نیروی انسانی متخصص لازم برای انجام امور کارشناسی و ارائه خدمات فنی مرتبط ) تائید نیروی انسانی متخصص توسط سازمان نظام مهندسی استان(

-۵ ارائه یک برنامه کسب و کار برای راه اندازی و توسعه شرکت، موسسه یا واحد

-۶ داشتن عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

-۷ شرکت در دوره آموزشی و توجیهی مورد نیاز حسب نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی

-۸ مستخدم نبودن هیچکدام از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در سازمانهای دولتی به صورت رسمی یا پیمانی

-۹ داشتن حداقل امکانات مورد نیاز

۲ فرصت‌های شغلی در بخش گیاهان

۱. تأسیس گلخانه مدرن و صنعتی برای تولید محصولات گلخانه‌ای

۲. تأسیس واحد پرورش قارچهای خوراکی

۳. پرورش گیاهان دارویی

۴. ایجاد مزارع زعفران

۵. احداث و توسعه باغات

۶. تولید و تهیه کود غنی شده ورمی کمپوست

۷. تولید بذر محصولات

۸. تهیه کمپوست از بقایای گیاهی و دامی

۲-۱ شرایط و مدارک برای صدور پروانه تأسیس و بهره برداری از گلخانه‌های مدرن و صنعتی

۱- درخواست کتبی متقاضی و مراجعه به شرکت خدمات مشاوره‌ای محدوده فعالیت

-۲ اصل فرم خلاصه طرح احداث گلخانه که به دقت و کامل با توجه به راهنمای تکمیل فرم طرح گلخانه، کامل امضاء شده و به تأیید کارشناس باغبانی شهرستان رسیده باشد.

-۳ تصویر مدارک مالکیت زمین که باید یکی از موارد زیر باشد:

** تصویر سند رسمی که بنام متقاضی باشد و یا قولنامه محضری و یا عادی که در قولنامه عادی می‌بایستی مساحت زمین به صورت مترمربع مشخص شده باشد و امضای خریدار و فروشنده در ذیل آن درج و نهایتاً توسط شورای اسلامی محل مهر و امضاء و تأیید گردد.

** اجاره نامه حتی الامکان بصورت محضری باشد و در اجاره نامه عادی می‌بایستی مشخصات کامل مستأجر و مؤجر ذکر و مساحت زمین به متر مربع مشخص و حداقل زمان اجاره می‌بایستی ۵ سال تمام باشد و در ذیل آن امضای مستأجر و مؤجر درج و شورای اسلامی محل نیز آن را با مهر و امض اء تأیید نماید. ضمناً تصویر سند و یا قولنامه مالک جر وجود ندارد. زمین باید پیوست اجاره نامه باشد و در زمینهای اجاره‌ای امکان هیچگونه ساخت و سازی توسط مستأجر وجود ندارد.

*تذکر: زمینهای اجاره‌ای باید حتی الامکان دارای سند رسمی باشد.

-۴ تصویر مدارک مربوط به نحوه تأمین آب مورد نیاز طرح که باید یکی از موارد زیر باشد:

** چاه: تصویر پروانه بهره برداری چاه که توسط کارشناس شهرستان تأیید و میزان حق آبه بصورت گردش ساعت در روز در آن به همراه مشخصات کامل متقاضی در ذیل آن درج و به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد چنانچه پروانه بنام خود متقاضی باشد لزومی به تأیید شورای اسلامی محل نمی‌باشد

تذکر: اعتبار پروانه چاه به روز باشد. شورای اسلامی محل رسیده باشد.

** کانال یا رودخانه: ارائه مدرک اجازه برداشت آب از کانال یا رودخانه از مراجع ذیربط.

تذکر: در مورد زمینهای اجاره‌ای میزان حق آبه نیز یا در اجاره نامه زمین و یا بصورت گواهی معتبر و مجزا ارائه و مدت آن با مدت اجاره زمین برابر باشد و مدرک مالکیت مؤجر نیز ارائه گردد.

-۵ نتیجه آزمون آب و خاک از آزمایشگاههای تحت مجوز سازمان جهد کشاورزی.

-۶ نقشه زمین و سازه گلخانه که توسط کارشناس مربوطه تهیه می‌گردد.

-۷ کپی مدارک تحصیلی کارشناس ناظر گلخانه با تأیید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و برای افرادی که مالک گلخانه، خود کارشناس کشاورزی است ارائه مدرک تحصیلی خود کارشناس که به تأیید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رسیده باشدارائه گردد.

-۸ تصویر شناسنامه متقاضی و یک قطعه عکس برای افراد حقیقی یا تصویر مدارک ثبت شرکت و آگهی تأسیس برای افراد حقوقی

-۹ اصل گزارش بازدید و اظهار نظر پیرامون اراضی مورد تقاضا (موضوع تبصره ۴ الحاقی اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی) که توسط مدیریت جهادکشاورزی شه رستان مربوطه تکمیل و امضاء شده باشد و کروکی دقیق محل با ابعاد مشخص و حدود اربعه با قید فاصله با جاده اصلی و فرعی و تأسیسات مجاور بانضمام نقشه ۱:۲۵۰۰۰ که موقعیت زمین مورد نظر در آن جانمایی شده باشد و به تأیید کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط رسیده باشد.

-۱۰ تعهدنامه محضری مبنی بر حفظ کاربری اراضی و رعایت اصول و ضوابط احداث گلخانه

-۱۱ اصل فرم بازدید محل احداث گلخانه ) جهت صدور پروانه تأسیس (که در حین بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح تکمیل شده باشد.

نحوه صدور پروانه تأسیس گلخانه:

افرادی که متقاضی صدور پروانه تأسیس گلخانه می‌باشند باید مدارک ذیل را به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانی که زمین مورد نظر در محدوده آن قرار دارد ارائه نمایند.

-۱ سند مالکیت اعم از رسمی, قولنامه‌ای و یا اجاره نامه ۶ ساله ) قولنامه‌ها و اجاره نامه‌ها باید به تأیید یک ارگان رسمی مثل شورای محل, جهادکشاورزی و………رسیده باشد(.

-۲ پروانه بهره برداری از چاه و یا مدارک رسمی که نشان دهنده آب از قنات, چشمه, رودخانه, کانال برای زمین ارئه شده باشد.

-۳ نتیجه آزمایش آب مورد استفاده در گلخانه از یکی از آزمایشگاههای سطح استان

-۴ گلخانه‌های سبزی و صیفی که سطح آنها بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و گلخانه‌های گل و گیاه زینتی که سطح آنها بالاتر از ۲۵۰۰ مترمربع باشد همکاری یک نفر کارشناس کشاورزی الزامی است که مدارک کارشناسی باید ارائه گردد.

-۵ مدارک تحویلی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برای طرح در کمیته فنی گلخانه‌ها به مدیریت باغبانی استان ارسال که در صورت کامل بودن مدارک پروانه تأسیس صادر خواهد شد

معرفی فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی

۲-۲ شرایط و مدارک برای صدور پروانه تأسیس واحد تولید و پرورش قارچهای خوراکی

۱. ابتدا به شرکت خدمات مشاوره‌ای محل فعالیت خود مراجعه نمایید

۲. پس از اخذ پروانه تأسیس جهت برخورداری از تسهیلات بانکی به واحد باغبانی جهادکشاورزی شهرستان مراجعه نمایید.

شرایط و توضیحات: با توجه به اینکه عرصه تولید محصول قارچ خوراکی با ساخت و ساز ابنیه فراهم آمده و عملاً زمین موصوف از کاربری کشاورزی خارج می‌شود طبق دستورالعمل نظام گلخانه‌ها و قارچ کشور احداث واحدهای قارچ با ظرفیت ۲۰۰ تن در سال و با نیاز به ۶ هزار مترمربع زمین و آب کافی ) اراضی مرغوب زراعی مورد موافقت نمی‌باشد (مورد پذیرش خواهد بود.

۲-۳ شرایط و مدارک برای صدور مجوز احداث و توسعه باغات

۱. مراجعه متقاضی به واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

۲. ارائه توصیه‌های فنی و مشاوره‌ای با توجه به شرایط آب و خاک و اقلیم

۳. ارائه مدارک مالکیت آب و زمین و کیفیت آب آبیاری

۴. تنظیم فرم درخواست تسهیلات

۲-۴ شرایط و مدارک برای احداث مزارع پرورش گیاهان دارویی و زعفران

۱. مراجعه متقاضی به واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

۲. ارائه توصیه‌های فنی و مشاوره‌ای با توجه به شرایط آب و خاک و اقلیم

۳. ارائه مدارک مالکیت آب و زمین و کیفیت آب آبیاری

۴. تنظیم فرم درخواست تسهیلات

۳ فرصت‌های شغلی در بخش دام، طیور و آبزیان

۱. تأسیس واحدهای صنعتی پرورش دام سبک و سنگین

۲. تأسیس واحدهای صنعتی مرغ تخم گذار

۳. تأسیس واحدهای صنعتی پرورش کبک، بوقلمون، شترمرغ، بلدرچین

۴. تولید جوجه‌های بومی یکروزه

۵. پرورش مرغ بومی

۶. پرورش زنبورعسل

۷. پرورش ماهیان زینتی

۳-۱ شرایط و مدارک برای صدور پروانه تأسیس طرح‌های دام و طیور

۱-مراجعه متقاضی به نزدیکترین شرکت خدمات فنی و مشاوره‌ای واقع در محل احداث دامداری یا مرغداری و تنظیم درخواست با امضای متقاضی

-۲ بازدید کارشناس شرکت از محل مورد نظر و تهبه کروکی

-۳ تهیه چکیده طرح

-۴ اخذ مدارک مورد نیاز شامل: تصاویر شناسنامه – کارت ملی – مدرک تحصیلی – پایان خدمت و معرفینامه ازامور

۴ – پوشه فنردار – مدارک مالکیت زمین و آب محل * ایثارگران جهت متقاضیان واجد شرایط – دوقطعه عکس ۳

تاسیسات – مدارک مالکیت زمین و آب زر اعی (در صورت نیاز طرح)- اخذ حق تمبر به مبلغ یکصد هزار ریال درادارات امور مالیاتی شهرستان) بعد از گرفتن تمام استعلامها و تکمیل بودن پرونده (

-۵ در صورت تقاضای اراضی ملی و واجد شرایط بودن متقاضی به اداره امور اراضی شهرستان معرفی می‌گردد. واجدین شرایط و اگذاری اراضی ملی شامل این اشخاص است: فارغ التحصیلان رشته‌های علوم کشاورزی و دامپزشکی -فرزندان شاهد و فرزندان جانباز بالای ۷۰ درصد – جابجایی واحدهای دامداری دارای معضل محیط زیست – جابجایی واحدهای مرغداری دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی بدلایل معض لات زیست محیطی – طرح‌های خاص ومورد نیاز استان از جمله مرغ مادر و مرغ اجداد.

-۶ تهبه و تنظیم استعلامات از ادارات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان – شبکه دامپزشکی شهرستان – اداره امور آب شهرستان – اداره محیط زیست شهرستان – اداره منابع طبیعی شهرستان – شهرداری

-۷ اخذ تعهدات محضری مورد نیاز

-۸ تکمیل پرونده

-۹ معرفی متقاضی به انضمام پرونده تکمیل شده به سازمان نظام مهندسی جهت بررسی

-۱۰ در صورت تأیید، معرفی متقاضی به شرکت یا افراد واجد شرایط عضو نظام مهندسی جهت تهیه پلان معماری و طرح توجیهی فنی و اقتصادی

-۱۱ پس از بررسی و تأیید نظام مهندسی ارجاع به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهت بررسی نهایی و طرح در کمیسیون و صدور پروانه تأسیس.

۳-۲ شرایط صدور پروانه مجوزهای آبزی پروری

۱. مراجعه متقاضی جهت ارائه درخواست و تکمیل پرونده به شرکت خدمات مشاوره‌ای محل اجرای طرح

۲. ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسی جهت بررسی

۳. درصورت تأیید پرونده، معرفی متقاضی به شرکت یا افراد واجد شرایط عضو سازمان نظام مهندسی u۱۵۸۰ جهت تهیه نقشه‌های اجرایی و چکیده طرح

۴. ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسی جهت بررسی و تأیید و نهایتاً صدور پروانه مجوز آبزی پروری.

۴ فرصت‌های شغلی در بخش صنایع تبدیلی و غذایی

۱. تأسیس و راه اندازی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و غذایی

۲. تأسیس و راه اندازی صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی و غذایی

۳. نوسازی و بهسازی واحدهای شالیکوبی

۴. تأسیس سردخانه‌های میوه و مواد غذایی

۵. تولید و بسته بندی انواع گیاهان دارویی

۶. درجه بندی و بسته بندی محصولات گلخانه‌ای

۷. فرآوری انواع میوه جات، سبزیجات (انجماد، خشک کردن، کنسرو)

۴-۱ شرایط صدور پروانه تأسیس کارخانجات تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی و غذایی

۱. مراجعه متقاضی به شرکت خدمات مشاوره‌ای محل اجرای طرح جهت ارائه درخواست و تکمیل پرونده

۲. ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسی جهت تأیید

۳. پرونده تأیید شده از سوی نظام مهندسی به اداره پروانه تأسیس سازمان جهادکشاورزی استان ارسال می گرددکه پس از تأیید نهایی، پروانه تأسیس برای متقاضی صادر خواهد شد.

۵ فرصت‌های شغلی در بخش مشاغل خانگی

۱. تولید ترشیجات وانواع مربا، سرکه و نان خانگی

۲. تهیه، تولید و بسته بندی انواع میوه جات خشک شده

۳. تهیه، تولید و بسته بندی انواع سبزیجات خشک شده

۴. تهیه، تولید و بسته بندی انواع سبزیجات آماده طبخ

۵. تهیه، تولید و بسته بندی انواع آجیل

۶. پرورش خانگی انواع قارچ خوراکی

۷. پرورش مرغهای بومی

۸. پرورش سنتی دام‌های سبک و سنگین

۹. کشت و تولید خانگی زعفران، سیر و دیگر محصولات

۵-۱ شرایط و مدارک برای صدور پروانه فعالیت مشاغل خانگی

۱- ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی به آدرس www.mashaghelkhanegi.ir و دریافت کد رهگیری.

-۲ مراجعه به واحد طرح و برنامه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبارکه و ارائه درخواست ایجاد مشاغل خانگی همراه با ارائه کد رهگیری.

-۳ تکمیل فرم مربوطه

-۴ استعلام از ادارات ۵ گانهٔ: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی – کمیته امداد امام خمینی (ره) صندوق مهر

حضرت امام رضا (ع)– سازمان بیمه تأمین اجتماعی – اداره بیمه سلامت

-۵ گذراندن دوره آموزشی و ارائه گواهی مهارت برای رشته‌هایی که نیاز به آموزش مهارتی دارد.

-۶ اخذ تمبر یکصد هزار ریالی از اداره امور اقتصاد و دارایی

7- اخذ مجوز و تأییدیه شبکه بهداشت و درمان فقط برای رشته‌هایی که نیاز به تأیید شبکه بهداشت ودرمان دارد.

8- ارائه کلیه مدارک به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شامل: کپی صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضی – کپی کارت ملی_ کپی پایان خدمت برای افر اد ذکور_یک عدد پوشه فنردار _مدارک مالکیت محل اجرای طرح – دوقطعه عکس ۳*۴

9- نهایتاً پس از طی مراحل فوق، پروانه فعالیت مشاغل خانگی با امضا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر می‌گردد.

۶ فرصت‌های شغلی در بخش آب و خاک

۱. ارائه خدمات مطالعه، طراحی و نظارت بر طرحهای زیر بخش آب و خاک و امور زیربنایی بصورت پیمانکاری

۲. اجرای طرحهای امور زیربنایی از قبیل مرمت قنوات، احداث کانال، لوله گذاری، آبیاری تحت فشار و …بصورت پیمانکاری

۶-۱ شرایط و مدارک برای احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری

۱. اخذ درخواست کتبی متقاضی – بررسی اولیه و ارسال به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

۲. بازدید محلی و تهیه پیش طرح در شهرستان – ارسال به مدیریت آب و خاک

۳. بررسی پیش طرح‌های ارسالی از شهرستانها – درخواست تأمین اعتبار جهت مطالعه و طراحی

۴. انجام مطالعه– تهیه طرح و برآورد – درخواست تأمین اعتبار جهت اجراء

۵. پیگیری تأمین اعتبار و مبادله و موافقتنامه – ابلاغ موافقتنامه به مدیریت آب و خاک

۶. اخذ تخصیص و ابلاغ به مدیریت آب و خاک

۷. ابلاغ پرو ژه مصوب به شهرستان – درخواست حواله اعتبار به شهرستان – همکاری با شهرستان در انتخاب پیمانکار – انتخاب مشاور جهت نظارت – نظارت بر کار پیمانکار و مشاور – ارسال گزارش به مدیریت طرح و برنامه

۸. انتخاب پیمانکار و نظارت بر کار پیمانکار و مشاور – اخذ گزارش ناظر پرو ژه – بررسی – ارسال به مدیریت آب و خاک

۹. تأیید پرداخت صورت وضعیت پیمانکار-تکمیل فرم صورتجلسه تحویل موقت طرح

۱۰. تکمیل فرم صورتجلسه قطعی طرح

۶-۲ شرایط و مدارک برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار

۱. ارائه درخواست اجرای طرح آبیاری تحت فشار (یا قطره‌ای) توسط متقاضی و شرکاء به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

۲. انجام استعلام مالکیت اراضی تحت تصرف از اداره‌های منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، امور اراضی

۳. معرفی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش آب و خاک

۴. تحویل جواب آزمایش به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

۵. در صورت تأیید توسط مسئول آب و خاک مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، ارائه مدارک مورد نیاز

(شامل: تصاویر صفحه‌های شناسنامه، کارت ملی، پروانه بهره برداری چاه یا منابع آبی دیگر، سند مالکیت (هت معرفی به یکی از شرکتهای مهندسین مشاور دارای مجوز طراحی طرحهای آبیاری تحت فشار جهت طراحی و صدور دفترچه طراحی

۶. ارسال دفترچهٔ طرح به همراه معرفینامه به مدیریت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی استان

۷. پس از تأیید طرح از سوی مدیریت آب و خاک سازمان، ارسال دفترچه طرح به سرپرستی بانک کشاورزی استان

۸. پس از تأیید بانک کشاورزی استان، ارسال پرونده به بانک کشاورزی شعبه مرکزی شهرستان

۹. مراجعه متقاضی به بانک عامل و تشکیل پرونده

۱۰. عقد قرارداد با یکی از شرکتهای مجری

لازم به توضیح است که مبالغ فاکتور لوازم و دستمزد اجرا با تأیید دستگاه نظارت و مشاور طرح و مکاتبه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان با بانک عامل قابل پرداخت خواهد بود.