نامه شماره21833/د    17/11/96

دستور العمل واگذاری سهام به ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

ماده 1- تعاریف

1-1-موسسات

در این دستور العمل منظور موسسه جهاد توسعه- موسسه جهاد نصر و موسسه جهاد تحقیقات می باشد.

2-1- سبد سهام:

به مجموعه سهام کلیه شرکتهای وابسته به موسسات 3 گانه (بند 1) گفته می شود.

3-1- ایثارگران واجد شرایط:

به استناد بند (د) ماده 1 تعاریف- آئین نامه واگذاری سهام موسسات؛ ایثارگران: کلیه رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدای وزارت جهاد کشاورزی، سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته به آن و نیروهای مردمی اعزامی از طریق ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی که توسط اداره امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی سازماندهی، تأئید و جهت دریافت سهام معرفی می گردند می باشند.

ماده 2- نحوه امتیازبندی:

منظور امتیازهای متعلقه به هر یک از ایثارگران براساس جدول مندرج در صفحه 4 آئین نامه واگذاری است که باید متناسب با سوابق حضور در جبهه و نوع ایثارگری و درصد جانبازی محاسبه گردد.

عنوان

امتیاز

خانواده معظم شهدا و مفقودین

1000

جانبازان بالاتر از 70 درصد جانبازی

1000

جانبازان تا 69 درصد جانبازی به ازای هر یک درصد جانبازی

10

آزادگان به ازای هر ماه اسارت

8

رزمندگان به ازای هر ماه سابقه حضور در جبهه و مناطق جنگی

5

کارمند و بستگان درجه یک شهید شاغل در جهاد کشاورزی و بخشهای مختلف وابسته به جهاد

250

 

تبصره 1- در جدول فوق منظور از عبارات خانواده معظم شهدا و مفقودین، جانبازان، آزادگان و رزمندگان کلیه ی افراد مشمول مندرج در بند (د) ماده 1 و منظور از کارکنان کلیه افراد مشمول بندهای (ج) و (هـ) ماده مذکور می باشند.

تبصره 2- سهام قابل واگذاری به خانواده شهدا به وراث قانونی شهید به نسبت مساوی واگذار خواهد شد.

تبصره3- سابقه کار و حضور در جبهه و مناطق جنگی و یا اسارت و جانبازی افراد به طور جداگانه مورد محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 4- به ازای هر یک امتیاز از جدول فوق مبلغ پانصد هزار ریال سهم از سبد سهام قابل واگذاری می باشد. ضمن اینکه در هر حال حداکثر ارزش ریالی سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولین دریافت سهام نباید از مبلغ یک میلیارد ریال تجاوز نماید.

تبصره 5- کلیه مشمولین بندهای (ج)، (د) و (هـ) ماده 1 که حسب امتیاز متعلقه ایثارگری و یا کارمندی قبلاً از طریق موسسات سه گانه (نصر، استقلال و توسعه) سهامی را دریافت نموده اند، مجاز به دریافت سهام جدید در چارچوب این دستور العمل نخواهد بود، مگر اینکه امتیازات متعلقه و مرتبط آن قبلاً محاسبه نشده باشد.

ماده 3- (شرکت ایثارگران) شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار (سهامی خاص)

شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار (سهامی خاص) به عنوان شرکت مالک و خریدار سهام موسسه (جهاد توسعه- جهاد نصر- جهاد تحقیقات) توسط شرکت نصر معین پارسایان (کارگزار) تاسیس گردیده و طی شماره 489483 به ثبت رسیده و دارای شناسه ملی 14005732150 می باشد.

ارزش کارشناسی مجموعه سهام شرکتهای تابعه موسسات مذکور مجموعاً دو هزار و پانصد میلیارد ریال می باشد که شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار طی اقساط 9 ساله پرداخت می نماید.

ماده 4- بهای سهام واگذاری

براساس صورتجلسه مورخ 24/03/95 کمیسیونهای واگذاری سهام موسسات سه گانه مبلغ ذاتی هر سهم یک میلیون ریال می باشد و خریدار – سهام خریداری شده را از محل سودهای آتی سهام متعلق به خود و به طور اقساط آن را پرداخت می نماید.

ماده 5- فرمهای 4 گانه:

فرمهای 4 گانه که در جلسه گردهمایی واگذاری سهام موسسات مورخ 2/4/95 روسای ادارات ایثارگران به ضمیمه لوح فشرده (cd) اسامی ایثارگران استانها توزیع گردیده است شامل موارد ذیل بود و لازم است به ازای هر یک از ایثارگران واجد شرایط تکمیل و ارسال گردد.

فرم شماره یک: فرمی است که توسط شرکت تلاشگران خطاب به هریک از ایثارگران تهیه و ارسال نموده است در این فرم اعلام موارد قانونی درخواست مدارک شناسایی از ایثارگر شده است.

فرم شماره دو: فرم درخواست بررسی و تأییدیه متقاضی خرید سهام شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

-این فرم شامل 4 بخش به شرح ذیل بوده و لازم است توسط متقاضی و مراجع ذیربط استان تکمیل گردد:

الف- اطلاعات شناسنامه ای متقاضی سهام

ب- اطلاعات نشانی و شماره تماس متقاضی سهام

ج- سایر اطلاعات فردی(شماره حساب- نام بانک و نوع حساب متقاضی و سایر اطلاعات تکمیلی)

د- وضعیت ایثارگری توسط متقاضی در جدول (د) تکمیل گردیده و لازم است به امضاء و اثر انگشت ایثارگر منقوش گردد.

هـ - تاییدیه سوابق ایثارگری متقاضی:

در این بخش وضعیت و میزان ایثارگری هر فرد متقاضی توسط اداره امور ایثارگران استان مربوطه تکمیل گردیده و سپس ذیل همان جدول (جدول هـ) توسط معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون ایثارگران استان و همچنین رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان تایید مهر و امضاء گردد.

*فرم شماره 3- قرارداد واگذاری سهام به ایثارگران

این فرم قراردادی است که براساس نمونه فرمت قرارداد واگذاری سهام به ایثارگران و مطابق با شرایط و مفاد قراردادی تهیه گردیده است، قرارداد مذکور فیمابین مدیر عامل شرکت نصرمعین پارسایان (سهامی خاص) به شماره اقتصادی 4113536355156 به عنوان خریدار سهام منعقد گردیده و به امضای طرفین قراراد می رسد.

فرم شماره 4- وکالت نامه

این فرم مربوط به وکالت نامه ای از سوی خریدار سهام به عنوان موکل به وکیل 1-اعضای هیئت مدیره شرکت نصر معین پارسایان 2-اعضای کمیسیون مرکزی ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی 3- نماینده کانون سنگرسازان بی سنگر تواماً تفویض اختیار میگردد حدود اختیارات و مورد وکالت در فرم وکالت نامه درج گردیده است.

ماده 6- تشکیل ستاد واگذاری سهام ایثارگران استانی:

به منظور اجرای هرچه سریعتر و مطلوب تر واگذاری سهام ایثارگران واجد شرایط در سازمان جهاد کشاورزی استانها ستاد واگذاری سهام ایثاران استانی با توجه به نامه 34363/95/200 مورخ 01/10/95 معاون محترم وزیر وزارت متبوع در هر استان به شرح ذیل تشکیل می گردد "ستاد مرکزی واگذاری سهام همزمان در اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و آغاز بکار نموده است.

اعضای ستاد واگذاری سهام ایثارگران استانها به شرح زیر است:

1-6- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان (رئیس ستاد)

2-6- مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره امور ایثارگران استان

3-6- نماینده کانون سنگرسازان بی سنگر(دبیر ستاد)

4-6- مدیر امور اداری و پشتیبانی (عضو)

5-6- مدیر عامل یا نماینده جهاد نصر استان

تبصره: از سایر مسئولان استانی برحسب مورد جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل آید.

ماده 7- وظایف ستاد استانها

1- تشکیل ستاد واگذاری سهام در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان

2-برنامه ریزی لازم جهت هدایت و پشتیبانی از عاملان واگذاری سهام به ایثارگران

3-تفکیک آمار و اطلاعات ایثارگران به ترتیب شهرستانهای استان جهت پیگیری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان

4- برگزاری گردهمایی و جلسه توجیهی مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و ادارات کل استانها درخصوص واگذاری سهام ایثارگران

5- اطلاع رسانی و فراخوان ایثارگران از طریق رسانه های عمومی استان و به صورت اطلاعیه و بخشنامه های داخلی در سازمان جهاد کشاورزی استانها و ادارات تابعه

6- نظارت مستمر به فرایند اجرایی واگذاری

7- تهیه برنامه زمان بندی  (cpm) سه ماهه اجرای طرح (واگذاری سهام در استان) و ارسال آن به ستاد مرکزی واگذاری سهام ایثارگران

8- ارائه گزارش عملکرد هفته ای به ستاد مرکزی واگذاری سهام ایثارگران توسط ستاد واگذاری سهام ایثارگران هر استان

توضیح: برای دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی لازم و رفع اشکالات با شماره تلفن های زیر تماس حاصل گردد:

ستاد مرکزی واگذاری سهام: 02166504672

شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار: 88961850-021

 

2- اطلاعیه واگذاری سهام به ایثارگران: ایثارگرانی که پنج ماه سابقه جبهه اعزام از جهاد دارند ویا چهار ماه سابقه جبهه از جهاد به همراه دوماه سابقه جبهه از سایر ارگانها(مجموعا شش ماه ) واج دریافت امتاز شش ماه را خواهند داشت.

3- وظایف:

 • اجرای برنامه های فرهنگی در رابطه حفظ آثاروارزش های دفاع مقدس(برگزاری نمایشگاه در هفته دفاع مقدس ، شرکت در رژه همراه با نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس ، برگزاری میهمانی لاله ها در روستا ، برگزاری یادواره شهدای سنگر ساز بی سنگر،برگزاری مراسم هفته مقاومت،روز جانبازوآزادگان و...)
 • شرکشی به خانواده معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان ورزمندگان 8سال دفاع مقدس و...)
 • تشکیل کمیسیون ایثارگران جهت بررسی پرونده های ایثارگران
 • ثبت نام ایثارگران جهت دریافت سهام شرکت تلاشگران
 • ثبت مشخصات ایثارگران(خانواده شهدا،جانبازان،آزادگان ورزمندگان) در سامانه جامع ایثارگران جهاد کشاورزی
 • پیگیری سایر امور مربوط به ایثارگران

4- مراحل انجام کار:

 **) تشکیل وتکمیل پرونده ایثارگری جهت طرح در کمیسیون ایثارگران استان:

 • ارائه درخواست ایثارگر
 • تشکیل پرونده وبررسی اولیه توسط اداره ایثارگران
 • ارجاع پرونده به کمیسیون ایثارگران استان جهت بررسی وتایید
 • ارجاع پرونده های تایید شده در کمیسیون استان جهت تایی نهایی به کمیسیون مرکز

**)تشکیل پرونده جهت ثبت نام سهام

 • اطلاع رسانی از طرق مختلف به ایثارگرانی که تاکنون سهام شرکت های زیر مجموعه جهاد را دریافت نکرده اند (توسط اداره امور ایثارگران وکانون سنگر سازان بی سنگر استان)
 • مراجعه ایثارگر به اداره ایثارگران یا کانون با در دست داشتن اسناد هویتی وتکمیل فرم های مربوطه)
 • ارسال پرونده تکمیل شده به شرکت تلاشگران توسط اداره ایثارگران – بررسی وتایید سوابق در استان به عهده اداره ایثارگران می باشد.

 

 

 بازدید امروز165
بازدید دیروز260
بازدید هفته165
بازدید کل523290