• برنامه ریزی و نظارت بر امور استخدام، بازنشستگي، نقل و انتقال كاركنان، ارتقاء شغلي، قوانين و مقررات اداري
  • تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و ...
  • هماهنگي لازم با مركز نوسازي و تحول اداري بمنظورتامين، جذب و بكارگيري نيروي انساني در قالب آزمونهاي استخدامي و نظارت براستخدام در ستاد و واحدهاي استاني .
  • برنامه ریزی و اجرای ارزيابي و شايستگي كاركنان در چارچوب ضوابط و معيارهاي ابلاغي و نظارت بر اجراي آن در واحدهاي استاني
  • انجام مراحل صدور ابلاغ بازنشستگي، صدور فرم محاسبه خدمت، ارسال پرونده، بازخريد مرخصي و صدور فرم تغييرات حقوق و مزايا مربوط به كليه بازنشستگان
  • ارائه خدمات كارشناسي و پاسخگويي به نيازها و درخواست هاي آماري متقاضيان در چارچوب وظايف.
  • تجزيه و تحليل شغل و طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، بررسي شرايط احراز پست و تغييرات آن .
  • تهیه و صدور احكام افزایش حقوق و مزایا ، انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، ارتقاء رتبه و طبقه ، مأموريت و ...
  • تبديل وضعيت استخدامي و اخذ نظريه پيماني، آزمايشي، قطعي پرسنل از هسته گزينش و ارسال به واحدها  اخذ تاييد حكم استخدام قطعي پرسنل از مراجع ذيصلاح .
  • پاسخگوئي به ارباب رجوع و مسئولين و انجام سایر امور محوله


بازدید امروز82
بازدید دیروز307
بازدید هفته1946
بازدید کل525071