شرح وظایف مدیرت امور مالی :

اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها طبق قوانین و مقررات

نگهداری و تنظیم حساب ها مطابق قوانین و مقررات و دستورالعملها

تهیه و تنظیم گزارشات مالی ماهانه و ارسال به مراجع ذیربط

تنظیم گزارش صورتحساب نهایی در پایان هر سال و ارسال آن به مراجع ذیربط

نگهداری حساب اعتبارات

حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی

نگهداری و تحول اوراق بهادار و تضامین

نگهداری حساب اموال دولتی و  نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظار بر انبارها

نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی

تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته برای هزینه معین

تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین

معرفی عاملین و مسئولین امورمالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان

افتتاح حساب های مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حساب های غیر ضروری با مجوز اداره کل امور اقتصادی و دارایی

درخواست و دریافت تنخواه حسابداری از خزانه به منظور پرداخت تعهدات قابل پرداخت

امحاء اسناد مالی در موعد مقرر با مجوز دیوان محاسبات

شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورت جلسات مربوطه

تهیه گزارشات مالی درون سازمانی جهت استفاده کنندگان مجاز

شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت:

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی و آئین نامه ها، دستورالعمل های ذیربط به منظور اجرای دقیق وظائف

مطالعه سیستم ها و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، تعهدات، امور بازنشستگان و موظفین و ارائه پیشنهادات اصلاحی در موارد لازم

برنامه ریز ی و رسیدگی بر صدور درخواست وجه اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای

رسیدگی بر صدور اسناد حسابداری اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار، درآمدها و اصلاحیه موافقتنامه ها

نظارت بر نگهداری حساب اعتبارت بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهیه گزارشات لازم

برنامه ریزی امور مربوط به تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز بر اساس لیست های توزیعی و ثبت هزینه های انجام شده

برنامه ریزی و بررسی انطباق عملیات ثبت شده در سیستم اعتبارات با سیستم حسابداری و رفع مغایرت احتمالی

تهیه گزارشات مربوط به اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای و ارسال آن به مقامات مافوق و مجریان طرح ها و عاملین مسئول امور مالی و سایر مراجع ذیربط حسب مورد

برنامه ریزی در جهت الکترونیکی نمودن حساب اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای به منظور نگهداری حسابهای مذکور و تهیه و تنظیم گزارشات مربوطه

نظارت بر ثبت اطلاعات مربوط به حساب اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای در سیستم رایانه ای و انطباق اطلاعات وارده با سیستم حسابداری

انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام مافوق

شرح وظایف اداره رسیدگی و تنظیم حسابها :

مطالعه اسناد حسابداری صادره و انطباق آنها با دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها

نظارت و همکاری  بر حساب ماهیانه و اعمال کنترل های لازم ( از قبیل توازن گروه حسابها، توازن مانده های دفتر کل با دفتر معین، ماهیت حسابها، اسناد جامانده و..) و حسب مورد صدور اسناد اصلاحی لازم

جمع آوری ضائم و مدارک مورد لزوم جهت تنظیم حسابهای ماهیانه، متمم و گزارشات نهایی

نظارت و همکاری در تنظیم صورت مغایرات بانکی، پیگیری رفع مغایرات مربوطه وحسب مورد صدور پیش نویس اسناد حسابداری لازم

نظارت و همکاری در تهیه گزارش تفریغ بودجه ماهیانه و سالانه و انطباق آن با گزارش اداره اعتبارات و رفع مغایرات احتمالی

 نظارت بر جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاهای مجاز و تحویل به بایگانی

مقابله حساب با عاملین مسئول امور مالی و رفع مغایرات احتمالی

نظارت و همکاری در برنامه ریزی و نظارت و بر تنظیم صورتحساب عملکرد ماهیانه،متمم و نهایی برابر دستورالعمل های اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال آن به مراجع ذیربط در موعد مقرر

پیگیری رفع و اخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه

نظارت و همکاری در صدور سند اختتامیه و بستن حسابهای پایان سال مالی

نظارت و همکاری در صدور سند افتتاحیه در ابتدا سال مالی و کنترل صحیح انتقال حسابهای دائمی ( بر حسب کل ، معین و تفضیل)

نظارت و همکاری در واریز علی الحساب ها و پیش پرداخت های جاری و سنواتی

شرکت در جلسات کارگروه و کمیته های تخصصی کارشناسی

تهیه و تنظیم و ارائه گزارش ماهانه و سالانه

انجام سایر امور و ماموریت های محوله

شرح وظایف اداره امور پیمانها و قراردادها:

نظارت بر برگزاری انجام مناقصات و مزایده های سازمان و مدیریت شهرستان

نظارت بر پیمانهای سازمان و مدیریت شهرستان اعم از ساختمان ، نصب و راه اندازی، خرید و فروش، تعمیر و نگهداری، خدمات مشاوره ای، پیمانکاری، خدماتی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی و غیره

ارائه ای گزارشات لازم به مدیر امور مالی و همچنین مشاوره های لازم حسب درخواست یا ضرورت

بررسی کلیه صورت وضعیت های پیمانکاران و تطبیق آن با مفاد پیمانها و پیگیری های مربوطه

برنامه ریزی و بررسی شرایط و وضعیت پیمانکاران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط حاکم بر عقد قراردادها

نظارت و رسیدگی بر مسائل و مشکلات پیمانکاران و تهیه آمار و گزارش مستمر و ادواری پیرامون تنوع و حجم فیزیکی و مالی پیمانهای منعقده

برنامه ریزی در استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات سازمان جهت اجرای پروژه ها و طرحها

انتخاب مشاوران و پیمانکاران در چهارچوب ضوابط مقرر و تایید صلاحیت حرفه ای آنان و ترتیب انعقاد قراردادهای مربوطه بر اساس روشهای تعیین شده

بررسی فنی طرحهای تهیه شده توسط مشاوران و تایید آنها در محدوده اختیارات مصوب

نظارت بر چگونگی اجرای طرحها و پروژه ها به پیمانکاران

شرکت در جلسات با نظر مقام مافوق و ارائه گزارشهای لازم و اظهار نظر در مورد مسائل مطرح شده

تهیه گزارشهای لازم از فعالیتهای انجام شده و در حال انجام جهت ارائه به مقام مافوق

انجام سایر امور محوله

 بازدید امروز162
بازدید دیروز260
بازدید هفته162
بازدید کل523287