مشخصات کارکنان امور دام 

رديف

شماره اتاق

نام و نام خانوادگي

عنوان شغل

شماره تلفن تماس

شرح وظايف اصلي

1

606

محرم رازقی منش

مدیر امور دام

32126638

1- پيگيری و نظارت بر صدور مجوز واحدهای دامداری صنعتی

2- پيگيری امور مربوط به توليد شير خام و گوشت قرمز

3- پيگيری و نظارت بر صدور مجوز واحدهای کوچک روستايی

4- نظارت بر كارخانجات خوراك دام

5- نظارت بر توزيع سهميه سبوس گندم

6- نظارت بر فعاليت هاي پرسنل

7- انجام ساير امور محوله از طريق معاونت سازمان

2

606

محرم راقی منش

معاون مدير امور دام

32126638

1- مسول طرح و برنامه معاونت

2-راهبری ونظارت بر طرحهای افزایش تولید شیر خام وگوشت قرمز

3- نظارت بر پروژه توسعه اصلاح نژاد دام سنگين و سبک

4-پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری و اشتعال در زیر بخش دام و طیور

5- پیگیری مسایل تسهیلات بانکی زیر بخش دام وطیور

6-پیگیری وتبادل موافقت نامه های معاونت

3

606

نور محمد سوری

کارشناس مسئول دام سبک

32126633

1- پیگیری امور مربوط به پرورش و اصلاح نژاد شتر

2-پیگیری امور مربوط به پرورش و اصلاح نژاد دام سبک

4

607

علیرضا چراغی کمالان

کارشناس مسئول شورای پروتئین

32126661

1-پیگیری امور مربوط به کشتارگاههای دام

2- پیگیری امور مربوط به آموزش وترویج وروابط عمومی  معاونت

5

604

اسماعیل رخشانیا

کارشناس دام

32126639

1-پیگیری امور مربوط به اصلاح نژاد دام

2- پيگيری امور مربوط به ثبت و مشخصات

3- پيگيری امور مربوط به ركوردگيری شير

4- پيگيری امور مربوط به آزمایشگاه شیر

5- پيگيری امور مربوط به توليد شير خام

6- پيگيری امور مربوط به توزيع سهميه سبوس گندم گاوداران شیری

7- برآورد هزينه تمام شده توليدات و ميزان سرمايه گذاری مورد نياز

 

6

604

حمزه حاجی رجبعلی

کارشناس مسئول دام

32126664

1- نظارت بر طرح اصلاح نژاد دام سبك روستايی

2- تركيب ژنتيكی گوسفند و بز

3- نظارت بر توزيع سهميه سبوس گندم داخل استان

 

7

604

حامد توکلیان

کارشناس دام

 

32126619

 

1- پیگیری امور مربوط به مجتمعهای دامپروری

2- پیگیری امور مربوط به ساماندهی دام

3- پیگیری امور مربوط به میادین عرضه دام

 

8

607

ابوالفضل بازوکار

کارشناس دام

 

1-ترویج وتوسعه کنسانتره دردامداریها

2-نظارت بر کنسانتره دامی

3-نظارت بر عملکردشرکتهای پیمانکاری ناظربر کیفیت کنسانتره تولیدی کارخانجات 

9

606

هادی عرب پور

کارشناس دام

32126202

1-پیگیری امور مربوط به کشتارگاههای طیور

2- پیگیری امور مربوط به سایر ماکیان

3- قیمت گیری روزانه تولیدات طیور و نهاده ها

4-ثبت وارسال نامه های سوخت واحدهای طیور

10

607

علی اکبرجانقلی

کارشناس مسئول دام سنگین

32126661

1-تبادل موافقت نامه

2-پیگیری پروژه های اموردام

3-نظارت بر عملکرد شرکتهای خدمات مهندسیبازدید امروز168
بازدید دیروز260
بازدید هفته168
بازدید کل523293