رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

1

عباس پورمیدانی

رئيس سازمان

32126510

2

حسین ریش سفیدی 

مدیر حوزه ریاست 

32126121-22

3

علی ایمانی تبار

مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه

32126519

4

حسین آوازی 

معاون توسعه مديريت و منابع

32126560

5

سيد مصطفي منزوي

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي

32126577

6

علی اصغر همت

معاون بهبود توليدات دامي

32126643

7

 محمد علی سلامی 

معاون بهبود توليدات گياهي

32126587

8

محسن جعفرزاده

سرپرست مدير آب و خاك و امور فني مهندسي

32126595

9

محمد ابراهيم نجابت

مدير اموراراضي

32126646

10

سید محمد سعادتی

مدير جهاد كشاورزي شهرستان

32126752

11

حسين طاهري

مدير صنايع كشاورزي

32126611

12

محمدرضا  حاجي رضا

مدير هماهنگي ترويج كشاورزي

32126705

13

سيد محمد رضا طاهري

مدير شيلات و امورآبزيان

32126622

14

سيد محمود موسوي

مدير ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

32126509

15

محمد جواد ملاهاشم

مديرحراست

32126508

16

بهروز نیازمند

رئیس اداره روابط عمومی 

32126716

17

 هادي مومني نسب

مدیر توسعه بازرگانی 

32126629

18

محمود حسيني جمكراني

مديرهسته گزينش

32126130

19

عباس نجف زاده

مدير امورمالي

32126148

20

محمد صادق فراهانی 

مدير اموراداري

32126671

21

محمد علی محمدی 

مدیر رفاه و پشتیبانی 

32126683

22

مجيد حميدي

مدير اداره  زراعت

32126585

23

مسلم ابراهيمي

مدير باغباني

32126608

24

رضا لطیفی زاده

مدير اداره حفظ نباتات

32126516

25

محمد رضا نایینی 

رييس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي استان قم

32126470

26

سيد محمد تقي سجادي

مدير اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري

32858545

27

حسین کوه خضری 

مدير سازمان تعاون روستايي

36614437

28

مهدي رفيعي محمدي

مديركل دامپزشكي

36638271

29

مسعود فرجی 

مدیر پشتیبانی امور دام 

32858951