بسمه تعالی

نتایج مطالعات گوناگون در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بیانگر این است که در این کشورها بین درآمد کشاورزی و سطح توسعه یافتگی آنها ارتباط مستقيم و معني داري وجود دارد، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بویژه صنایع غذایی در قطب هاي تولید محصولات کشاورزی مي تواند ضمن تكميل زنجيره توليد محصولات و فراورده هاي كشاورزي موجب ارتقاء سطح بهره وری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد بهره برداران، توسعه بخش كشاورزي، ایجاد فرصت های شغلی و کنترل روند مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، توسعه صادرات بخش کشاورزی و در نهايت تحقق امنیت غذايي كشور گردد.

***

شرح وظايف مديريت صنايع كشاورزي

- رهبري و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهادكشاورزي در احياء بهبود و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي

- تدوين برنامه راهبردي جهت مديريت صنايع تبديلي و تكميلي و توسعه مكانيزاسيون كشاورزي با توجه به ظرفيتهاي توليد ، فرآوري و مصرف استان در چارچوب سياست مصوب

- بررسي وضعيت ضايعات محصولات غذائي كشاورزي در مراحل مختلف توليد، تبديل ، توزيع ، مصرف و ايجاد تعامل مناسب با واحدهاي مربوطه جهت دستيابي به راه حلهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات

- تهيه و تدوين دستورالعملهاي فني لازم در زمينه احداث ، بهبود و توسعه صنايع غذائي كشاورزي هماهنگ با ساير برنامه هاي مربوطهبازدید امروز189
بازدید دیروز260
بازدید هفته189
بازدید کل523314