اداره ترويج و تشكلهاي مديريت سازمان وظيفه برنامه ريزي و هماهنگي براي انجام فعاليتهاي ذيل را بعهده دارد.

1- آموزش و ترويج مخاطبان بخش كشاورزي در زمينه هاي زراعت و باغباني-منابع طبيعي و آبخيزداري-آب و خاك-شيلات و آبزيان-دام و طيور و دامپزشكي-بازاريابي  و بازار رساني محصولات كشاورزي مديريت و اقتصاد كشاورزي –تبديل و فراوري محصولات كشاورزي و دامي صنايع و توسعه روستايي و مكانيزاسيون كشاورزي از طريق برگزاري كلاسهاي اموزشي و كارگاههاي آموزشي و مزرعه اي كوتاه مدت –ايجاد مزارع الگويي و گردهمايي و جشنواره ها و نمايشگاههاي ترويجي استان

2- تهيه و توليد مواد كمك اموزشي و برنامه هاي ترويجي در زمينه رسانه هاي نوشتاري شامل نشريات ترويجي-توليد هندبوك هاي آموزشي –پوستر هاي آموزشي با همكاري اداره رسانه هاي ترويجي

3- گسترش انتقال يافته هاي تحقيقاتي با هدف ارتباط تعميق تحقيق و ترويج شامل اجراي طرحهاي مشترك تحقيقي ترويجي ،تحقيقي تطبيقي،مشاركت كارشناسان ترويج در امور تحقيقات ،برگزاري هفته انتقال يافته هاي تحقيقاتي و روز مزرعه

4- طراحي و بكارگيري الگوهاي ترويجي از قبيل رهيافت توسعه مشاركت مدرسه در مزرعه كشاورزان و اطلاع رساني ترويجي به منظور توانمند نمودن بهره برداران بخش كشاورزي

5- انتخاب و معرفي توليد كنندگان نمونه هاي برتر بخش كشاورزي استاني

6- برنامه ريزي در جهت اجراي عمليات ترويجي

7- نظارت بر برنامه هاي ترويجي

8- ساماندهي و توانمندسازي تشكلهاي بخش كشاورزي –خبرگان بخش كشاورزي-نظامهاي صنفي

9- اجراي طرحهاي مزارع الگويي

10- برنامه ريزي در جهت تامين نيازهاي ترويجي از طريق تهيه و تنظيم برنامه هاي ترويجي

11- ساماندهي و توانمندسازي شركتهاي خدمات مشاوره اي فني و كشاورزي

 

نحوه خدمات آموزشي و ترويجي

ارائه خدمات آموزشي و ترويجي در مناطق روستايي و شهري به توليد كنندگان و بهره برداران بخشهاي كشاورزي در زمينه هاي زراعت و باغباني-دام و طيور-منابع طبيعي و آبخيزداري-صنايع دستي و خانگي-آموزش تعاونيها و تشكلهاي مردمي بخش كشاورزي و ... بر حسب نياز بهره برداران و رفع مشكلات و نواقص موجود در بخش كشاورزي 

خدمات گيرندگان:

شاغلان بخشهاي مختلف كشاورزي شامل:باغداران –زارعين-دامداران-مرتعداران-زنان روستايي-پرورش دهندگان طيور-گلخانه داران-زنبورداران-شركتهاي تعاوني تحت پوشش و سايربخشهاي مرتبط

 فهرست عناوين خدمات اموزشي و ترويجي:

1- آموزشهاي كوتاه مدت ويژه كشاورزان و روستائيان

2- اجراي طرحهاي تحقيقي ترويجي و تحقيقي تطبيقي در مزارع كشاورزي

3- كارگاههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي

4- شيوه مشاركت مردم در برنامه ريزي بمنظور اجراي طرحهاي مختلف دولتي

5- آموزشهاي مهارتي (فني حرفه اي)

6- بازديدهاي ترويجي درون استاني و خارج از استان ويژه كشاورزان پيشرو –مددكاران و ...

7- آموزشهاي خاص زنان روستايي

8- فعاليت جوانان در طرح بسيج جوانان در سازندگي

9- آموزش عمومي اعضا و اركان تعاونيها-تشكلهاي مردمي در بخش كشاورزي و ...

شرح مراحل انجام كار:

اداره ترويج و آموزش كشاورزي شهرستانهاي تابعه با هماهنگي هاي واحدهاي تخصصي شهرستان پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه ها در مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي استان اقدام به برگزاري كلاسها و عمليات آموزشي و ترويجي در مناطق روستايي مينمايد.

ضمناً فراگيران عزيز ميتوانند جهت اطلاع بيشتر به مراكزخدمات جهاد كشاورزي مراجعه نمايند.

1- مكاتبه و يا مراجعه مستقيم به مراكز خدمات جهادكشاورزي در سطح دهستان

2- مكاتبه و يا مراجعه مستقيم به مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان

3- مكاتبه يا مراجعه مستقيم به ادارات ترويج و اموزش كشاورزي شهرستانهاي تابعه

4- مراجعه جوانان به پايگاههاي مقاومت بسيج محل سكوت بمنظور ثبت نام و فعاليتهاي طرح بسيج جوانان در سازندگي(ويژه طرح بسيج جوانان در سازندگي) 

ويژگي هاي خدمات اموزشي و ترويجي:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي و ساير عمليات  ترويجي بصورت رايگان بوده و از فراگيران عزيز بخش هيچگونه وجهي دريافت نميگردد.

2- به اموزش ديدگان دوره هاي مهارتي گواهينامه مهارت اعطاء ميگردد.

3- تمامي عزيزان شاغل در بخش ميتوانند از خدمات آموزشي و ترويجي بهره مند شوند.

4- در ارائه خدمات آموزشي و ترويجي از وسايل كمك اموزشي نظير (جزوات آموزشي –فيلم-اسلايد و ...) استفاده خواهد گرديد و اطلاعات به هنگام و به روز در اختيار فراگير قرار ميگيرد.

5- استفاده از اساتيد و مربيان در زمينه هاي مختلف اموزشي

6- در ارائه خدمات آموزشي ترويجي از تجارب و نظرات بهره برداران و تلفيق دانش بومي با دانش روز استفاده ميشود.بازدید امروز96
بازدید دیروز307
بازدید هفته1960
بازدید کل525085