واحد امور زنان روستايي

امروزه نقش و اهميت توسعه انساني بر كسي پوشيده نيست و از طرفي جامعه اي در مسير پيشرفت و توسعه قرار ميگيرد كه از همه توان و نيروي خود استفاده  نمايد .

بنابراين زنان روستايي بعنوان نيمي از جمعيت روستايي كشور اين حق را دارند تا از نتايج توسعه برخوردار باشند بمنظور حمايت و گسترش توانايي هاي انساني-مهارتي –فني و توليدي بالابردن سطح آگاهي و تغيير نگرش و افزايش مشاركت زنان روستايي در برنامه هاي توسعه ملي-واحد زنان روستايي ايفاي نقش مينمايد.

اهداف :

1- بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي زنان روستايي در زمينه هاي كشاورزي –دامي –صنايع تبديلي و ...

2- توسعه و ارتقاء دانش فني زنان روستايي از طريق برگزاري دوره هاي ترويجي و مهارتي

3- تهيه و تدوين پروژه هاي اشتغال زا به منظور حمايت از زنان كارآفرين و تعاوني هاي   زنان روستايي

4- شناسايي و معرفي زنان روستايي موفق و كارآفرين در عرصه توليد

عناوين فعاليتها و پروژه هاي اجرايي:

1- اجراي پروژه هاي  اشتغال زا ويژه زنان كارآفرين و تعاونيها

2- برگزاري آموزشهاي ترويجي و مهارتي زنان روستايي از قبيل سبزي كاري-پرورش  مرغ بومي-بهداشت محيط زيست و ...

3- اجراي طرح صندوق اعتبارات خرد زنان بمنظور جذب  پس اندازها ايجاد اشتغال و توليد در روستا 

4- اجراي طرح تسهيلگران زن روستايي به منظور جلب مشاركت زنان در توسعه روستايي

5- اجراي بازديدهاي درون استاني و برون استاني بمنظور استفاده از تجارب موفق

6- اجراي كارگاههاي اموزشي منطقه اي ويژه كارشناسان امور زنان كشور

7- برگزاري جشنواره و مشاركت در نمايشگاههاي استاني و برون استاني بمنظور معرفي نقش و جايگاه زنان و توليدات روستايي

8- همكاري مشترك با سازمانها و ادارات ذيربط روستا در قالب تفاهم نامه

9- نظارت و بازديد از روند اجراي فعاليتهاي پيش بيني شده

10- تهيه آمار و اطلاعات در قالب گزارش و ارائه به مراكز ذيربطبازدید امروز88
بازدید دیروز307
بازدید هفته1952
بازدید کل525077