شرح وظايف مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي  

1- برنامه ريزي آموزشي ترويجي و تنظيم طرحهاي اموزشي ترويجي و مشاركتي ويژه توليد كنندگان وبهره برداران بخش كشاورزي، زنان و جوانان روستايي

2- اقدام در جهت توليد برنامه هاي راديويي تلويزيوني در چهارچوب طرحهاي آموزشي ترويجي

3- نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي- ترويجي و مشاركتي در سطح استاني

4- ارزيابي از فعاليتهاي ترويجي آموزشي و مشاركتي

5- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور بسيج نيروها و امكانات مردمي در اجراي برنامه هاي عمراني توسعه روستايي و احيا منابع طبيعي

6- برنامه ريزي در جهت تقويت و حمايت و هدايت تعاوني ها ی توليدي تحت پوشش جهادكشاورزي

7- اتخاذ تدابير و سياستهاي لازم جهت تقويت مديريت روستا به منظور جلب مشاركت مردم در بخش كشاورزي

8- انجام مطالعات و بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي طرحهاي  ترويجي و مشاركتي

9- تهيه و تدوين برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي با  بخشهاي مختلف و نظارت و ارزيابي از آنها

10- تهيه گزارش عملكرد و ارائه آن به مراجع ذيربط

11- ساماندهي مروجين و مربيان

12- ارتباط با دفتر مركزي و پيگيري اعتبارات ملي و استاني

13- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم با ادارات و دستگاههاي ذيربط

14- انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي رئيس سازمان

15- پيگيري ساماندهي و توانمندسازي تشكلهاي بخش كشاورزي –خبرگان بخش كشاورزي-نظام صنفي و

توسعه تشكلها

16- ساماندهي و توانمندسازي شركتهاي خدمات مشاوره اي فني و كشاورزي

17- زمينه يابي و پيگيري و اجراي طرج بسيج جوانان در سازندگي و ...بازدید امروز97
بازدید دیروز307
بازدید هفته1961
بازدید کل525086