رئیس اداره توسعه فناوری های مکانیزه

 1. هدایت و حمایت فنی از واحدهای زیربط ستاد سازمان و شهرستان‌ها
 2. برنامه‌ریزی به منظور توسعه مکانیزاسیون استان در راستای سیاست‌های کلی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور
 3. شرکت در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی و اظهار نظر پیرامون مسائل مطروحه
 4. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان
 5. بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون در کلیه زیربخش‌های کشاورزی و تعیین وضعیت موجود و مطلوب شاخص‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به منظور افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی استان
 6. برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی و تعیین مشخصات و الزامات فنی انواع ماشین‌های زراعت، باغبانی، منابع طبیعی، اموردام و آبزیان مورد نیاز توسعه مکانیزاسیون باغبانی، منابع طبیعی، اموردام و آبزیان مطابق با برنامه‌های زیر بخش‌های تخصصی یاد شده و هماهنگی با شهرستان‌ها و بخش‌های تخصصی و اطلاع رسانی بمنظور تامین ماشین‌های مورد نیاز
 7. برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی آموزشی و ترویجی در زمینه مکانیزاسیون          بخش‌های مختلف کشاورزی استان
 8. پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست‌های کارا در جهت توسعه مکانیزاسیون زراعت، باغبانی، دام، آبزیان و منابع طبیعی به مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 9. تبیین خط مشی‌ها و سیاست‌های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص توسعه مکانیزاسیون بخش‌های مختلف کشاورزی استان
 10. بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت مکانیزاسیون محصولات مختلف زراعی و باغی و منابع طبیعی و دام و آبزیان با هماهنگی قسمت‌های تخصصی یاد شده و برنامه‌ریزی بمنظور ارتقای آن‌ها
 11. برنامه‌ریزی ونظارت بر جمع‌آوری آمار و اطلاعات ماشین‌ها وادوات کشاورزی استان
 12. برنامه‌ریزی و نظارت بر مشخص نمودن شاخص‌های ضریب و درجه مکانیزاسیون و سایر شاخص‌های مربوط به توسعه مکانیزاسیون محصولات مختلف و برنامه‌ریزی برای بهبود آن‌ها
 13. برنامه‌ریزی، نظارت و بررسی مشکلات توسعه مکانیزاسیون بخش‌های زراعت، باغبانی، دام و آبزیان و ارائه راه حا‌ها و پیشنهادات لازم
 14. برنامه‌ریزی و نظارت بر جمع بندی اثرات فعالیت‌های زیربخش‌های زراعت و باغبانی و منابع طبیعی و دام و آبزیان و تجزیه و تحلیل آن‌ها بمنظور لحاظ نمودن در برنامه‌های آتی مکانیزاسیون این زیربخش‌ها در برنامه‌های آتی توسعه مکانیزاسیون آن‌ها
 15. برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه توزیع تسهیلات و اعتبارات بانکی و بلاعوض مربوط به توسعه مکانیزاسیون استان
 16. نظارت بر جمع‌آوری و گزارشات مربوط به توزیع و جذب تسهیلات و اعتبارات مربوط به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و ارائه آن به مراجع مربوطه
 17. برنامه‌ریزی و نظارت بر هدایت و حمایت و ساماندهی و عملکرد شرکت‌ها و تشکل‌های مکانیزاسیون
 18. برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مربوط آزمون و استانداردسازی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی شرکت‌ها و کارگاه‌های تولید ادوات کشاورزی استان
 19. برنامه‌ریزی و نظارت بر ایجاد مزارع و واحدهای الگویی برای توسعه کاربرد فن آوری و روش‌های جدید
 20. برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه توزیع و کاربرد ماشین‌ها و ادوات الگویی و نوین در بخش‌های مختلف کشاورزی
 21. برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و سازگاری ماشین‌ها و ادوات الگویی با شرایط استان
 22. نظارت بر تشکل‌های صنفی مربوط به مکانیزاسیون و هدایت و ساماندهی آن‌ها
 23. برنامه‌ریزی و نظارت بر برآورد و توزیع سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی استان
 24. نیازسنجی و پیشنهاد دوره‌ای آموزشی ملی و استانی
 25. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

کارشناس مکانیزاسیون

 1. جمع‌آوری و بررسی آمار و اطلاعات مربوط به مکانیزاسیون و ماشین‌های کشاورزی از شهرستان‌ها
 2. تعیین و محاسبه شاخص‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و تجزیه و تحلیل آن‌ها
 3. بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان در زیبخش‌های مختلف کشاورزی استان و اعلام و تبیین آن‌هابرای شهرستان‌های تابعه
 4. بررسی و برآورد ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مورد نیاز استان مطابق با برنامه‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان
 5. عزیمت به شهرستان‌های تابعه بمنظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان و ارائه گزارش اقدامات انجام شده
 6. نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های الگویی و توسعه‌ای مکانیزاسیون کشاورزی در استان
 7. شرکت در جلسات و گردهمایی‌ها و کمیسیون‌های تخصصی
 8. تدوین و تهیه سرفصل‌های آموزشی در رابطه با مکانیزاسیون کشاورزی محصولات مختلف
 9. هدایت و نظارت بر تشکیل و فعالیت و صدور پروانه تأسیس و بهره برداری شرکت‌های خدمات مکانیزاسیون و نظارت بر عملکرد آن‌ها
 10. نظارت بر عملکرد صحیح ماشین‌ها و ادوات کشاورزی
 11. برآورد سوخت مورد نیاز ماشین‌ها و ادوات کشاورزی استان
 12. عضویت در کمیته‌ها و شورا‌های فنی و کارشناسی حسب مورد
 13. همکاری و هماهنگی با سایر واحدهای تخصصی سازمان در خصوص عضویت در تیم‌ها و اکیپ‌های نظارتی
 14. تهیه گزارش تفصیلی از فعالیت‌های انجام شده و نتایج اقدامات
 15. انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام مافوق


بازدید امروز166
بازدید دیروز260
بازدید هفته166
بازدید کل523291