مدیر حفظ نباتات

 1. اجرای خط مشی‌های سازمان حفظ نباتات در امر ردیابی، شناسایی، مبارزه و کنترل در راستا حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز.
 2. اجرای برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حفظ نباتات در راستای سیاست‌های ابلاغی کل کشور.
 3. سرپرستی تدوین دستوراالعمل‌های پایش، ردیابی و کنترل و مبارزه با آفات و بیماری‌های و علف‎های هرز.
 4. نظارت عالیه بر حسن اجرای دستورالعمل‌های فنی ردیابی، شناسایی و کنترل آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز.
 5. نظارت عالیه بر اقدامات بهداشت گیاهی به منظور کنترل افات و بیماری‎های قرنطینه‌ای بر اساس قانون حفظ نباتات کشور.
 6. نظارت عالیه بر واردات، ترانزیت و صادرات محصولات کشاورزی و اندام‌های گیاهی به منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای.
 7. صدور مجوز جابجایی اندام‌های گیاهی شامل (بذر و نهال و ...) که مشمول ضوابط قرنطینه‌ای می‌باشند.
 8. تجزیه و تحلیل گزرشات نهایی و اطلاعات جمع آوری شده مربوط به آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز به منظور ارائه طرح‌ها و برنامه‌های لازم.
 9. برآورد اعتبارات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات استان و پیگیری آن.
 10.  ارائه برنامه‌های آموزشی، هدایت و راهنمایی کشاوزران و باغداران در خصوص آشنایی، پیشگیری و کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز.
 11. نظارت عالیه بر پست‌های قرنطینه خارجی و داخلی و بازرسی محصولات کشاورزی و اندام‌های گیاهی.
 12. هماهنگی و همکاری و تشکیل جلسات با سایر ارگان‌های ذیربط در زمینه مسائل حفظ نباتات.
 13.  ارائه برنامه‎های توسعه و گسترش روش‌های غیر شیمیایی (بیولوژیک، گیاهی و ...) و جایگزینی سموم کم خطر در مزارع و باغات الگویی.
 14. نظارت عالیه بر محصول استراتژیک گندم جهت کنترل آفات همگانی (سن غلات) و بیماری‎ها و علف‌های هرز.
 15. نظارت عالیه بر اجرای طرح‌های مبارزه در مزارع و باغات جهت کنترل آفات عمومی.
 16. برنامه ریزی جهت استقرار مستمر شبکه‌های پیش اگاهی و مراقبت آفات با بکارگیری کارشناسان بخش دولتی و خصوصی.
 17. نظارت عالیه بر نهالستان‌های مجاز استان و صدور گواهی سلامت نهال.
 18.  ساماندهی فروشگاه‌های سموم کشاورزی و نظارت عالیه بر ثبت اطلاعات خرید و فروش سموم از طریق سامانه اینترنتی مانیتورینگ.
 19. نظارت عالیه بر واردات، صادرات و ترانزیت محصولات کشاورزی، انواع نهال و گل‌های زینتی در پست‌های قرنطینه‌ای.
 20. توسعه و حمایت از کلینیک‌های گیاهپزشکی بخش خصوصی و نظارت عالیه بر عملکرد آن‌ها.
 21.  نظارت عالیه بر کیفیت و کارایی سموم مصرفی در سطح استان.
 22.  نظارت بر صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.
 23. مطالعه برنامه‌های مدیریت کنترل آفات بر اساس مدیریت تلفیقی آفات و آفات قرنطینه‌ای.
 24. انجام سایر امور محوله ارجاعی از سوی مقام مافوق.

معاون حفظ نباتات

 1. نظارت بر حسن اجرای عملیات ردیابی و پایش آفات و بیماریها و علف های هرز جهت حفظ  محصولات کشاورزی از خسارت آفات و بیماریها
 2.  نظارت  بر حسن اجرای عملیات مبارزه با آفات همگانی (سن مضر غلات) توسط شبکه های مراقبت در مزارع غلات
 3. برنامه ریزی جهت استقرار مستمر شبکه های مراقبت و پیش آگاهی آفات و بیماریها بخش دولتی و خصوصی
 4. نظارت  بر برنامه های توسعه و گسترش روش های مبارزه غیر شیمیایی و بیولوژیکی در راستای کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم
 5. پیگیری اعتبارات و امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت ردیابی و کنترل آفات و بیماریها و نظارت بر نحوه هزینه کرد آن ها بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
 6. بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی گزارشات و اطلاعات جمع آوری شده مربوط به آفات و بیماریها و علف های هرز به منظور برنامه ریزی و ارائه طرح های مورد نیاز
 7. آموزش و تشویق و راهنمایی بهره برداران جهت اجرای مبارزه موثر با آفات و بیماریها و علف های هرز  با رویکرد مبارزه غیر شیمیایی و بیولوژیکی و استفاده از سیستم های نوین مبارزه
 8. نظارت بر کارایی و نتایج حاصل از اجرای سیستم های پیش آگاهی و ردیابی در میزان کنترل عوامل خسارت زا
 9. مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل های پیش آگاهی و ردیابی و کنترل عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی
 10. توسعه و حمایت از کلینیک های گیاهپزشکی و نظارت مستمر بر عملکرد آن ها
 11.  شرکت در کمیته های فنی و جلسات کارگروه های مرتبط با حفظ نباتات

امور مربوط به سم

 1. کارشناس ناظر مواد بیولوژیک (شامل نظارت بر تولید مواد بیولوژیک و خریدفرمون‌ها و تست کارایی)
 2. پیش آگاهی و ردیابی آفات عمومی (شامل موش، ملخ کوهاندار و بومی، سن مضر غلات هفته‌ای یک بار)
 3. پیگیری جهت تهیه و تامین سموم مورد نیاز استان
 4. پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماری‌های همگانی و خصوصی کشاورزان استان
 5. کارشناس ناظر شبکه مراقبت خصوصی باغات و مزارع
 6. پاسخگویی به مراجعات مردمی و بازدیدهای کارشناسی مرتبط
 7. شرکت در کمیته های فنی مرتبط
 8. کالیبراسیون سمپاش‌ها

امور مربوط به قرنطینه

 1. برنامه‌ریزی به منظور اجرای خط مشی‌های سازمان حفظ نباتات در امر مبارزه و کنترل در راستای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز
 2. همکاری در تهیه و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در قرنطینه نباتی و بهداشت گیاهی در راستای سیاست‌‎های کلی کشور.
 3. مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌های فنی ردیابی، شناسایی و کنترل آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای داخلی و خارجی بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حفظ نباتات و راهنمایی کشاورزان، باغداران و تجار و بازرگانان در این زمینه.
 4. نظارت عالیه بر اقدامات بهداشت گیاهی به منظور کنترل آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای بر اساس قانون حفظ نباتات کشور و آئین نامه اجرایی آن.
 5. نظارت عالیه بر شرایط قرنطینه‌ای و ضوابط بهداشت گیاهی به منظور واردات، ترانزیت و صادرات مجدد محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 6. مطالعه و بررسی دستورالعمل‌های پایش و ردیابی آفات و بیماری‌های قرتطینه‌ای جدیدالورود، به منظور آگاهی از ورود و ظهور آن‌ها و انجام به موقع اقدامات قانونی لازم جهت ریشه کنی و یا کنترل آن‌ها ونظارت بر حسن اجرای آن.
 7. مشارکت در جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای از طریق بازرسی محصولات و فرآورده‌های کشاوزری وارداتی.
 8. نظارت و بازرسی محصولات و فرآروده‌های کشاورزی صادراتی و صدور گواهی بهداشت برای آن‌ها.
 9. بررسی و صدور جوز جابجایی و حمل و نقل اندام‌های گیاهی شامل (بذر، نهال و ...) و محصولات کشاورزی که مشمول ضوابط قرنطینه‌ای از نظر محدودیت یا ممنوعیت جابجایی در بین مناطق آلوده و غیرآلوده می باشند.
 10. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات و اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای به منظور تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های لازم حفظ نباتات.
 11. هماهنگی در شناسایی آفات، امراض و بیماری‌های قرنطینه‌ای گیاهان زراعی و باغی در مناطق مختلف و تعیین حدود مناطق آلوده به آفت و برنامه‌ریزی جهت مبارزه با آن‌ها.
 12. برآورد و تعیین اعتبارات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات قرنطینه‌ای.
 13. آموزش،هدایت و راهنمایی کشاورزان و باغداران در خصوص آشنایی، پیشگیری و کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای.
 14. مشارکت در برنامه‌ریزی و تاسیس پست‌های مراقبت و بازرسی محصولات کشاورزی و اندام‌های گیاهی.
 15. همکاری و هماهنگی و تشکیل جلسات با سایر ارگان‌های ذیربط در زمینه مسائل قرنطینه‌ای.
 16. شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها و کمیته‌های فنی (عضویت در کمیته نهال استان) و ارائه گزارش‌های لازم به مسئولین ذیربط.
 17. انجام سایر امور محوله ارجاعی از سوی مقام مافوق.

کارشناس حفظ نباتات

 1. جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به آفات، بيماري ها و علفهاي هرز به منظور تنظيم طرحها و برنامه هاي لازم حفظ نباتات
 2. مشارکت در تهيه و تدوين برنامه كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت كنترل آفات در راستاي سياستهاي كلي كشور
 3. رابط ترویجی برنامه های حفظ نباتات
 4. برنامه ريزي به منظور اجراي خط مشي هاي حفظ محصولات كشاورزي از گزند آفات، بيماري ها و علفهاي هرز از طريق روشهاي غير شيميايي و بيولوژيك
 5. همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی از روند فعالیت های انجام شده سالیانه
 6. همکاری در جمع آوری گزارشات واطلاعات واصله مربوط به برنامه های حفظ نباتات از مناطق مختلف و مراکز تابعه
 7. انجام ساير امور محوله ارجاعي از سوي مقام مافوق

 بازدید امروز171
بازدید دیروز260
بازدید هفته171
بازدید کل523296