امور برنامه و بودجه

قوانین مرتبط با بخش کشاورزی

http://dpe.maj.ir//index.aspx?page_=link&order=list&lang=1&sub=87&tempname=boodje&PageIdF=199&PageId=3225&OValue=DESC

آیین نامه های مرتبط با بخش کشاورزی

http://dpe.maj.ir//index.aspx?page_=link&order=list&lang=1&sub=87&tempname=boodje&PageIdF=201&PageId=3230&OValue=DESC

قوانین بودجه سنواتی سال 98

http://dpe.maj.ir//index.aspx?page_=link&order=list&lang=1&sub=87&tempname=boodje&PageIdF=1972&PageId=16899&OValue=DESC

آیین نامه اجرایی مرتبط با بودجه سنواتی

http://dpe.maj.ir//index.aspx?page_=link&order=list&lang=1&sub=87&tempname=boodje&PageIdF=213&PageId=3253&OValue=DESC

بخشنامه ها ، تصویب نامه ها ، دستورالعمل ها و ابلاغیه ها

http://dpe.maj.ir//index.aspx?page_=link&order=list&lang=1&sub=87&tempname=boodje&PageIdF=1876&PageId=14253&OValue=DESC

 

امور سرمایه گذاری

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

http://facility.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=46&tempname=facility&PageID=2373

قانون برنامه سوم

http://facility.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=46&tempname=facility&PageID=2011

قانون برنامه چهارم

http://facility.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=46&tempname=facility&PageID=2012

قانون برنامه پنجم

 http://facility.maj.ir//Dorsapax/Data/Sub_46/File/ghanon.pdf

 زیر مجموعه ها

بازدید امروز96
بازدید دیروز307
بازدید هفته1960
بازدید کل525085