1. اساسنامه شرکت های سهامی زراعی مصوب 1346/12/30 هیئت وزیران
 2. مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341/10/27
 3. اصلاحیه قانون اراضی شهری
 4. آیین نامه اجرایی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب شماره 43876 مورخ 1347/12/19 هیأت وزیران
 5. آیین نامه اجرایی ماده 25 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین راجع به استفاده از مراتع واقع در محدوده دهات
 6. برخی از مصوبات شورای اصلاحات ارضی
 7. بند یک مصوبه 403 شورای اصلاحات ارضی درخصوص اصلاح فرمهای 2 و 3 اجاره
 8. تصویبنامه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون تقسیم و فروش خالصجات
 9. تعیین و تکلیف متصرفین عرصه اعیانها موضوع ماده 5 قانون الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی بایر باقیمانده مرحله اول
 10. قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
 11. قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بوسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی زارعین مستنکف
 12. قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
 13. قاون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 23 تیر 1354
 14. قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 29 تیر 1354
 15. قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347/10/29
 16. قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی
 17. قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/3/25
 18. قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 11 مهر 1372
 19. قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347/10/23
 20. قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی
 21. قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند: زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند. مصوب 17 اردیبهشت 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
 22. شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر
 23. قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی
 24. قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 25. لایحه قانون فروش خالصجات
 26. ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه
 27. قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب 1350/2/2
 28. مصوبه 1996 در خصوص امضاء اسناد زارعین مستنکف و ترک نسق زارعین صاحب نسق
 29. مقررات مربوط به اجرای ماده 17 آیین نامه اصلاحات ارضی
 30. مواد الحاقی به آیین نامه ماده 36 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
 31. نمونه فرم تقاضای تعیین تکلیف از ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع زارعین خالصه مصوب 1354/4/29
 32. نمونه فرمهای مربوط به سه مرحله قوانین اصلاحات ارضی و اسناد
 33. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 34. قانون اراضی بایر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی


بازدید امروز185
بازدید دیروز260
بازدید هفته185
بازدید کل523310