1 -انجام امور مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هها مصوب سال 1374 و اصلاحیه آن مصوب سال1385

2 -بررسی درخواست های تغییر کاربری اراضی جهت طرح های مسکونی ، صنعتی ، تجاری ، طرح های عمرانی و ... از طریق کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور و ابلاغ تصمیمات کمیسیون به متقاضیان

3 -بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضیان طرح های مرتبط با فعالیت های بخش کشاورزی در راستای ضوابط و مقررات تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون از قبیل دامداری ها ، مرغداری ها ، گلخانه ها ، دیوارکشی باغ ها و ....

4 -کنترل و نظارت بر مجوزهای تبصره 1 ماده 1 و تبصره 4 الحاقی از طریق مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان با نظارت استان

5 -پیگیری و اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در راستای مقررات ماده 3 قانون از طریق مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها و مراجع قضائی

6 -پاسخگوئی به استعلامات دستگاه های مختلف

7 -ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به مجوزهای صادره و سایر امور مربوط به قانون اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی از جمله صدور اسناد زارعین صاحب نسق و اصلاح اشتباهات ثبتی در اسناد اصلاحات ارضی از طریق شورای اصلاحات ارضی استانبازدید امروز182
بازدید دیروز260
بازدید هفته182
بازدید کل523307