منابع آب

وضعیت منابع آب بر اساس آمار سال 75

ميزان تبخير سالانه  2000 ميليمتر

حجم آبهای استحصالي استان حدود1153 ميليون متر مكعب 

میزان مصرف آب کشاورزی حدود  1072ميليون متر مکعب

رود خانه هاي دائمي استان 2 رودخانه 

 

عنوان

تعداد

ميزان تخليه سالانه (میلیون مترمكعب)

چاه (دستی – عمیق – نیمه عمیق)

1053

699.4

قنات

664

239.1

چشمه

329

24.5

انهار منشعب از رودخانه

118

109

جمع

2164

1072

 

وضعیت منابع آب بر اساس  سال 94

قنات...........................................................................................................................     671 رشته

 

چشمه.................................................................................................................................335 دهنه

          

چاه .............................................................................................................................. 1227 حلقه

 

استخر ذخیره آب.................................................................................................................. 1590 باب

 

رودخانه فصلی ....................................................................................................................73

وضعیت منابع آب بر اساس  سال 94

عنوان

قنات

چشمه

چاه

استخر ذخیره آب

رودخانه فصلی

عمیق

نیمه عمیق

جمع چاه

قمرود

0

0

97

40

137

18

2

حومه

27

7

313

145

458

128

1

کهک

272

69

0

295

295

800

3

سلفچگان

46

59

0

40

40

60

0

قنوات

0

0

129

7

136

20

0

دستجرد

134

75

0

13

13

24

2

قاهان

153

125

3

21

24

480

63

جعفر آباد

39

0

121

3

124

60

2

جمع

671

335

663

564

1227

1590

73

 

توليدات كشاورزي

مناطق عمده كشاورزي استان به ترتيب اهميت

عنوان

وسعت هکتار

متوسط بارندگی سالانه

دشت جعفر آباد

20644

140 میلیمتر

دشت قم (حومه)

39874

136 میلیمتر

دشت قمرود

17587

110 میلیمتر

دشت قنوات

12079

110 میلیمتر

 

وضعيت اراضی و توليدات كشاورزي بر اساس آخرین اطلاعات

عنوان

سطح زیر کشت (هکتار)

تولید (هزار تن)

برآورد محصولات زراعی (95-94)

41966

350

محصولات باغی در سال 95 (با احتساب گلخانه)

21932

106

جمع زراعی و باغی

65189

456

تولیدات دام و طیور در سال 95

302

تولیدات آبزیان در سال 95

1.257

جمع تولیدات دام و طیور و آبزیان

303.2

جمع تولیدات بخش کشاورزی

759.2

 

برآورد تولید محصولات زراعی  در سال 95-94

عنوان

میزان تولید (تن)

کل تولید محصولات زراعی

350028

گندم

25819

جو

80400

پنبه

2240

یونجه

75602

 

رتبه محصولات عمده زراعي بر اساس آخرين آمار نامه

عنوان

سال زراعی 94-93

رتبه تولید

رتبه عملکرد

گندم

31

7

جو

15

8

پنبه

8

8

يونجه

21

17

کلزا

16

11

 

تولید محصولات باغی   در سال95

عنوان

میزان تولید (تن)

کل تولید محصولات  باغی  (با احتساب گلخانه)

105900

انار

48475

انگور

20790

پسته

3255

 

رتبه محصولات عمده باغي بر اساس آخرين آمار نامه

عنوان

رتبه  در سال 94

رتبه تولید

رتبه عملکرد

انار

7

11

زیتون

20

18

انگور

23

21

پسته

10

10

فندق

5

10

 

وضعیت  مجتمع های گلخانه ای استان تا خرداد 96

عنوان

تعداد/واحد

مساحت متر مربع

واحدهاي گلخانه اي خارج از مجتمع )فعال)

31

150000

تعداد مجتمع گلخانه اي در حال بهره برداري

3

208000

واحدهاي مستقر در مجتمع گلخانه اي

104

 

وضعيت دام ، طیور و آیزیان

وضعيت توليدات دامي در سال 95

عنوان

میزان تولید  سال95 (تن)

گوشت قرمز

51281

گوشت مرغ

36541

شير خام

145494

تخم مرغ

68501

عسل

218.5

آبزیان در آبهای داخلی

1257

جمع تولیدات

303292.5

 

وضعيت توليدات دامي  و سهم تولید از کشور در سال 1395

عنوان

تولید کشور (هزار تن)

تولید استان (هزار تن)

درصد از تولید کشور

سرانه مصرف (کیلو گرم)

درصد مازاد مصرف

گوشت  قرمز

823

51

6.2

12

69.8

گوشت  مرغ

2069

37

1.8

23

18.7

شیر خام

9653

145

1.5

85

24.5

تخم مرغ

940

68.5

7.3

11

79.2

عسل

81

0.218

0.3

0.65

-

تولید آبزیان در آبهای داخلی

361

1.257

0.33

10.2

-

جمع

13927

303

2.1

 

39.6

 

جمعیت دام استان در سال 95

عنوان

گوسفند  و بره داشتی و پرواری (راس)

بز و بزغاله داشتی و پرواری (راس)

گاو گوساله شیری و پرواری (راس)

شتر و بچه شتر (نفر)

تعداد

720000

180000

142000

5000

جمع

1042000

5000

تعداد واحد دامی

720000

144000

1052000

35000

جمع تعداد واحد دامی استان :           1916000   واحد دامی

 

وضعيت مزارع پرورش ماهی استان به تفکيک نوع پرورش در سال 1395

عنوان

تعداد مزارع

میزان تولید

ماهیان گرمابی

159

777 تن

سردابی

46

480 تن

جمع

205

1257 تن

     

ماهیان زینتی

40

3750  هزار قطعه

 

وضعيت مجتمع هاي دامپروري تا خرداد 96

عنوان مجتمع

واحد قابل استقرار

واحدهای به بهره برداری رسیده

واحدهای فعال

تعداد واحد

تعداد ظرفیت (راس)

ظرفیت اشتغال (نفر)

تعداد واحد

تعداد ظرفیت (راس)

تعداد اشتغال (نفر)

تعداد واحد

تعداد ظرفیت (راس)

تعداد اشتغال (نفر)

 لبن (گاو شیری )

399

15480

1548

213

8511

851

86

3300

330

 دامشهر گوساله پرواری

571

39260

1308

356

24435

490

249

14216

284

 دامشهر (بره پرواری)

707

134100

894

439

87330

582

221

36063

241

 * قنوات (گاوشیری)

77

10000

1000

16

1700

170

7

488

49

 * خلج آباد (گاوشیری)

12

2000

200

8

250

13

4

100

10

 معصوم آباد (گاو شیری)

24

1200

120

18

1790

179

2

100

10

 *گازران گوساله پرواری)

110

15000

500

79

4900

100

75

4300

90

جمع مجتمع ها

1900

217040

5570

1129

128916

2397

644

58567

1014

 

وضعيت صنايع روستائي و تبديلي

وضعیت جواز و پروانه های صادر صنایع تبدیلی کشاورزی  تا پایان سال 95

عنوان

جواز تاسیس

پروانه بهره برداری

تعداد

(فقره)

ظرفیت

هزار تن

اشتغال

تعداد

ظرفیت

هزار تن

اشتغال

تعداد  واحدهای فعال

باغی

51

106

967

29

40

464

23

زراعی

37

415

833

14

57

338

11

دام و طیور

68

863

2034

37

427

1007

35

شیلات

3

2

53

1

1

17

1

جمع

159

1386

3887

81

525

1826

70

 

مقايسه ارزش افزوده استان و كشور بر اساس آخرين آمار (سال 92)

ارزش افزوده  استان معادل  104476 ميليارد ريال كه سهم آن از كشور معادل   1 درصد مي باشد

ارزش افزوده  بخش كشاورزي استان معادل  9406 ميليارد ريال كه سهم آن از  بخش

 كشاورزي كشور معادل 0.74 درصد مي باشد

ارزش افزوده  بخش كشاورزي استان از كل ارزش افزوده استان  معادل 9  درصد مي باشد

مهمترین قابلیتها و مزیتهای نسبی بخش کشاورزی استان

قرار گرفتن در گذرگاه مرکزی کشور

طولانی بودن دوره گرما و امکان دو کاشت در سال

وجود فارغ التحصیلان کشاورزی

ظرفیت سازی مناسب در مجتمع های دامداری و نواحی صنعتی و دهکده گلخانه ای

امنیت سرمایه گذاری به جهت قرار گرفتن در مرکز کشور

وجود منطقه سلفچگان و نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی

برخورداری از توانایی تولید و مبادله دام و فرآورده های دام و طیور و تمایل به سرمایه گذاری در بخش دام

وجود اعتبارات طرح توسعه کشاورزی

تنگناهای محدودیت های عمده بخش کشاورزی استان

محدودیت منابع آب از لحاظ کمی و کیفی و کاهش سفره های زیرزمینی و آبهای سطحی

تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی به ویژه در حومه شهرها

گسترش شوری خاک

محدودیت های اقلیمی به ویژه پایین بودن میزان بارندگی

وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي و صنايع تبديلي در طول برنامه چهارم و پنجم توسعه

عنوان

تسهیلات بانکی (میلیارد ریال)

اشتغال  (نفر)

پیش بینی

عملکرد

پیش بینی

عملکرد

سال 84

165

385

519

1283

سال 85

174

344

550

1146

سال 86

183

292

590

973

سال 87

198

286

630

953

سال 88

209

342

674

689

سال 89

645

571

1305

1755

سال 90

2741

2604

1791

2246

سال 91

885

355

1585

2444

سال 92

503

452

950

909

سال 93

475

1300

808

1092

سال 94

737

562

500

705

سال 95

1978

669

557

972

سال 96 تا کنون

-

3.714

1235

76

جمع

8893

8165.7

11694

15243

 

وضعيت اشتغال  بخش كشاورزي و مقايسه آن با اشتغال استان

سال

عنوان

مرد

زن

جمع

آبان 75

اشتغال استان

175647

19112

194759

اشتغال بخش كشاورزي

15743

289

16031

درصد بخش كشاورزي به كل استان

8.9

1.5

8.2

آبان 85

اشتغال استان

261970

29571

291541

اشتغال بخش كشاورزي

19346

308

19655

درصد بخش كشاورزي به كل استان

7.4

1.04

6.7

سال 90

اشتغال استان

258193

26141

284334

اشتغال بخش كشاورزي

15113

1196

16309

درصد بخش كشاورزي به كل استان

5.8

4.5

5.7

 

 

 منابع آب

وضعیت منابع آب بر اساس آمار سال 75

ميزان تبخير سالانه  2000 ميليمتر

حجم آبهای استحصالي استان حدود1153 ميليون متر مكعب 

میزان مصرف آب کشاورزی حدود  1072ميليون متر مکعب

رود خانه هاي دائمي استان 2 رودخانه 

 

عنوان

تعداد

ميزان تخليه سالانه (میلیون مترمكعب)

چاه (دستی – عمیق – نیمه عمیق)

1053

699.4

قنات

664

239.1

چشمه

329

24.5

انهار منشعب از رودخانه

118

109

جمع

2164

1072

 

وضعیت منابع آب بر اساس  سال 94

قنات...........................................................................................................................     671 رشته

 

چشمه.................................................................................................................................335 دهنه

          

چاه .............................................................................................................................. 1227 حلقه

 

استخر ذخیره آب.................................................................................................................. 1590 باب

 

رودخانه فصلی ....................................................................................................................73

وضعیت منابع آب بر اساس  سال 94

عنوان

قنات

چشمه

چاه

استخر ذخیره آب

رودخانه فصلی

عمیق

نیمه عمیق

جمع چاه

قمرود

0

0

97

40

137

18

2

حومه

27

7

313

145

458

128

1

کهک

272

69

0

295

295

800

3

سلفچگان

46

59

0

40

40

60

0

قنوات

0

0

129

7

136

20

0

دستجرد

134

75

0

13

13

24

2

قاهان

153

125

3

21

24

480

63

جعفر آباد

39

0

121

3

124

60

2

جمع

671

335

663

564

1227

1590

73

 

توليدات كشاورزي

مناطق عمده كشاورزي استان به ترتيب اهميت

عنوان

وسعت هکتار

متوسط بارندگی سالانه

دشت جعفر آباد

20644

140 میلیمتر

دشت قم (حومه)

39874

136 میلیمتر

دشت قمرود

17587

110 میلیمتر

دشت قنوات

12079

110 میلیمتر

 

وضعيت اراضی و توليدات كشاورزي بر اساس آخرین اطلاعات

عنوان

سطح زیر کشت (هکتار)

تولید (هزار تن)

برآورد محصولات زراعی (95-94)

41966

350

محصولات باغی در سال 95 (با احتساب گلخانه)

21932

106

جمع زراعی و باغی

65189

456

تولیدات دام و طیور در سال 95

302

تولیدات آبزیان در سال 95

1.257

جمع تولیدات دام و طیور و آبزیان

303.2

جمع تولیدات بخش کشاورزی

759.2

 

برآورد تولید محصولات زراعی  در سال 95-94

عنوان

میزان تولید (تن)

کل تولید محصولات زراعی

350028

گندم

25819

جو

80400

پنبه

2240

یونجه

75602

 

رتبه محصولات عمده زراعي بر اساس آخرين آمار نامه

عنوان

سال زراعی 94-93

رتبه تولید

رتبه عملکرد

گندم

31

7

جو

15

8

پنبه

8

8

يونجه

21

17

کلزا

16

11

 

تولید محصولات باغی   در سال95

عنوان

میزان تولید (تن)

کل تولید محصولات  باغی  (با احتساب گلخانه)

105900

انار

48475

انگور

20790

پسته

3255

 

رتبه محصولات عمده باغي بر اساس آخرين آمار نامه

عنوان

رتبه  در سال 94

رتبه تولید

رتبه عملکرد

انار

7

11

زیتون

20

18

انگور

23

21

پسته

10

10

فندق

5

10

 

وضعیت  مجتمع های گلخانه ای استان تا خرداد 96

عنوان

تعداد/واحد

مساحت متر مربع

واحدهاي گلخانه اي خارج از مجتمع )فعال)

31

150000

تعداد مجتمع گلخانه اي در حال بهره برداري

3

208000

واحدهاي مستقر در مجتمع گلخانه اي

104

 

وضعيت دام ، طیور و آیزیان

وضعيت توليدات دامي در سال 95

عنوان

میزان تولید  سال95 (تن)

گوشت قرمز

51281

گوشت مرغ

36541

شير خام

145494

تخم مرغ

68501

عسل

218.5

آبزیان در آبهای داخلی

1257

جمع تولیدات

303292.5

 

وضعيت توليدات دامي  و سهم تولید از کشور در سال 1395

عنوان

تولید کشور (هزار تن)

تولید استان (هزار تن)

درصد از تولید کشور

سرانه مصرف (کیلو گرم)

درصد مازاد مصرف

گوشت  قرمز

823

51

6.2

12

69.8

گوشت  مرغ

2069

37

1.8

23

18.7

شیر خام

9653

145

1.5

85

24.5

تخم مرغ

940

68.5

7.3

11

79.2

عسل

81

0.218

0.3

0.65

-

تولید آبزیان در آبهای داخلی

361

1.257

0.33

10.2

-

جمع

13927

303

2.1

 

39.6

 

جمعیت دام استان در سال 95

عنوان

گوسفند  و بره داشتی و پرواری (راس)

بز و بزغاله داشتی و پرواری (راس)

گاو گوساله شیری و پرواری (راس)

شتر و بچه شتر (نفر)

تعداد

720000

180000

142000

5000

جمع

1042000

5000

تعداد واحد دامی

720000

144000

1052000

35000

جمع تعداد واحد دامی استان :           1916000   واحد دامی

 

وضعيت مزارع پرورش ماهی استان به تفکيک نوع پرورش در سال 1395

عنوان

تعداد مزارع

میزان تولید

ماهیان گرمابی

159

777 تن

سردابی

46

480 تن

جمع

205

1257 تن

     

ماهیان زینتی

40

3750  هزار قطعه

 

وضعيت مجتمع هاي دامپروري تا خرداد 96

عنوان مجتمع

واحد قابل استقرار

واحدهای به بهره برداری رسیده

واحدهای فعال

تعداد واحد

تعداد ظرفیت (راس)

ظرفیت اشتغال (نفر)

تعداد واحد

تعداد ظرفیت (راس)

تعداد اشتغال (نفر)

تعداد واحد

تعداد ظرفیت (راس)

تعداد اشتغال (نفر)

 لبن (گاو شیری )

399

15480

1548

213

8511

851

86

3300

330

 دامشهر گوساله پرواری

571

39260

1308

356

24435

490

249

14216

284

 دامشهر (بره پرواری)

707

134100

894

439

87330

582

221

36063

241

 * قنوات (گاوشیری)

77

10000

1000

16

1700

170

7

488

49

 * خلج آباد (گاوشیری)

12

2000

200

8

250

13

4

100

10

 معصوم آباد (گاو شیری)

24

1200

120

18

1790

179

2

100

10

 *گازران گوساله پرواری)

110

15000

500

79

4900

100

75

4300

90

جمع مجتمع ها

1900

217040

5570

1129

128916

2397

644

58567

1014

 

وضعيت صنايع روستائي و تبديلي

وضعیت جواز و پروانه های صادر صنایع تبدیلی کشاورزی  تا پایان سال 95

عنوان

جواز تاسیس

پروانه بهره برداری

تعداد

(فقره)

ظرفیت

هزار تن

اشتغال

تعداد

ظرفیت

هزار تن

اشتغال

تعداد  واحدهای فعال

باغی

51

106

967

29

40

464

23

زراعی

37

415

833

14

57

338

11

دام و طیور

68

863

2034

37

427

1007

35

شیلات

3

2

53

1

1

17

1

جمع

159

1386

3887

81

525

1826

70

 

مقايسه ارزش افزوده استان و كشور بر اساس آخرين آمار (سال 92)

ارزش افزوده  استان معادل  104476 ميليارد ريال كه سهم آن از كشور معادل   1 درصد مي باشد

ارزش افزوده  بخش كشاورزي استان معادل  9406 ميليارد ريال كه سهم آن از  بخش

 كشاورزي كشور معادل 0.74 درصد مي باشد

ارزش افزوده  بخش كشاورزي استان از كل ارزش افزوده استان  معادل 9  درصد مي باشد

مهمترین قابلیتها و مزیتهای نسبی بخش کشاورزی استان

قرار گرفتن در گذرگاه مرکزی کشور

طولانی بودن دوره گرما و امکان دو کاشت در سال

وجود فارغ التحصیلان کشاورزی

ظرفیت سازی مناسب در مجتمع های دامداری و نواحی صنعتی و دهکده گلخانه ای

امنیت سرمایه گذاری به جهت قرار گرفتن در مرکز کشور

وجود منطقه سلفچگان و نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی

برخورداری از توانایی تولید و مبادله دام و فرآورده های دام و طیور و تمایل به سرمایه گذاری در بخش دام

وجود اعتبارات طرح توسعه کشاورزی

تنگناهای محدودیت های عمده بخش کشاورزی استان

محدودیت منابع آب از لحاظ کمی و کیفی و کاهش سفره های زیرزمینی و آبهای سطحی

تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی به ویژه در حومه شهرها

گسترش شوری خاک

محدودیت های اقلیمی به ویژه پایین بودن میزان بارندگی

وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي و صنايع تبديلي در طول برنامه چهارم و پنجم توسعه

عنوان

تسهیلات بانکی (میلیارد ریال)

اشتغال  (نفر)

پیش بینی

عملکرد

پیش بینی

عملکرد

سال 84

165

385

519

1283

سال 85

174

344

550

1146

سال 86

183

292

590

973

سال 87

198

286

630

953

سال 88

209

342

674

689

سال 89

645

571

1305

1755

سال 90

2741

2604

1791

2246

سال 91

885

355

1585

2444

سال 92

503

452

950

909

سال 93

475

1300

808

1092

سال 94

737

562

500

705

سال 95

1978

669

557

972

سال 96 تا کنون

-

3.714

1235

76

جمع

8893

8165.7

11694

15243

 

وضعيت اشتغال  بخش كشاورزي و مقايسه آن با اشتغال استان

سال

عنوان

مرد

زن

جمع

آبان 75

اشتغال استان

175647

19112

194759

اشتغال بخش كشاورزي

15743

289

16031

درصد بخش كشاورزي به كل استان

8.9

1.5

8.2

آبان 85

اشتغال استان

261970

29571

291541

اشتغال بخش كشاورزي

19346

308

19655

درصد بخش كشاورزي به كل استان

7.4

1.04

6.7

سال 90

اشتغال استان

258193

26141

284334

اشتغال بخش كشاورزي

15113

1196

16309

درصد بخش كشاورزي به كل استان

5.8

4.5

5.7

 

 

 بازدید امروز77
بازدید دیروز307
بازدید هفته1941
بازدید کل525066