فراخوان جذب سرباز امریه در سازمان امور اراضی کشور (سهمیه استان قم، شرایط احراز، تعهد نامه، مشخصات مشمولین)

به حضور ارسال می گردد. با عنایت به این که شرایط جذب سرباز امریه ای در سایت سازمان امور اراضی کشور به آدرس (www.laoi.ir) بارگزاری شده است و متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/1/18 تا 1400/1/31 با مراجعه به لینک (msr.laoi.ir) نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگزاری مدارک خواسته شده اقدام لازم را به عمل آورند