ششمین مرحله جذب مشمولین وظیفه

مشمولینی که تاریخ اعزام ایشان 1400/1/10 می باشد می توانند با مراجعه به سایت سازمان امور اراضی کشور از تاریخ 1400/7/23 تا تاریخ 1400/7/30 نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.