رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تشریح کرد

شرایط لازم برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم شرایط لازم برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تشریح کرد.

محمدرضا طلایی با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب تبصره یک و 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام می شود، اظهار داشت: برای تغییر کاربری در قالب درخواست هایی که مرتبط با بخش کشاورزی است از جمله احداث استخر، ایستگاه پمپاژ، اتاق کارگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و ... از طریق تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اقدام می شود.

وی افزود: متقاضی استفاده از این تبصره در ابتدا بایستی به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نموده و سپس نسبت به تهیه نقشه و کروکی محل از طریق شرکت های نظام مهندسی اقدام کند، در ادامه و بعد از اخذ استعلامات لازم و تشکیل پرونده در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به صدور مجوز لازم اقدام می گردد.

وی گفت: متقاضی بعد از اخذ مجوز تبصره 4 به بخشداری یا شهرداری مربوطه مراجعه نموده و نسبت به صدور مجوز ساخت برای طرحی که درخواست کرده، اقدام می نماید.

وی با تاکید بر اینکه دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی از این قاعده مستثنی است، خاطر نشان کرد: با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی استان، متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی باید ابتدا مجوز لازم را از کارگروه امور زیربنایی اخذ نموده و بعد از آن برای گرفتن مجوز ساخت از بخشداری ها و شهرداری ها اقدام نمایند.

طلایی در ادامه سخنان خود به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مربوط به طرح هایی  خارج از محدوده طرح های کشاورزی همانند خدمات رفاهی، صنایع غیر کشاورزی، کارگاه ها و ... می باشد.

وی تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شده که اعضای آن را رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر کل محیط زیست و نماینده استاندار تشکیل می دهند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه طرح های قابل طرح در این کمیسیون دارای شرایط ویژه ای هستند، اظهار داشت: شرط اول داشتن سند مالکیت رسمی است که یا بایستی سند ششدانگ باشد و یا اگر ملکی دارای سند مشاعی است باید رضایت محضری تمام اعضاء مشاع کسب شده باشد و تنها در این صورت امکان طرح آن در کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد.

طلایی افزود: برای اعمال تبصره یک ماده یک، بعد از اینکه مصوبه کمیسیون گرفته شد، طرح در کارگروه امور زیربنایی مطرح می شود و در صورت موافقت این کارگروه، برای تعیین و پرداخت عوارض اقدام می گردد که طبق قانون 80 درصد قیمت کارشناسی منطقه ای ملک بعد از تغییر کاربری از متقاضی اخذ و مجوز صادر می شود.

این مقام مسئول در بخش کشاورزی قم با اشاره به مجوز لازم برای احداث اتاق کارگری و دیوارکشی اراضی و باغات، اظهار داشت: دیوارکشی برای اراضی و باغات مشاع با توجه به قانون ممنوعیت خرد شدن اراضی کشاورزی، ممنوع است و بر همین اساس هیچ گونه مجوزی در این خصوص صادر نمی شود.

وی افزود: باغاتی که دارای سند رسمی ششدانگ هستند و محدوده آنها مشخص است، می توانند دیوارکشی کرده و مجوز لازم برای آنان صادر می شود.

طلایی در ادامه سخان خود با تاکید بر اینکه طبق مصوبه هیات وزیران ایجاد سکونت گاه های دائمی در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع می باشد، گفت: تنها مجوزی که متقاضی می تواند خارج از محدوده شهر و روستا درخواست نماید، مجوز ساخت اتاق کارگری است که بستگی به مساحت باغ، زیربنای آن نیز متفاوت است.

وی بیان داشت: متقاضی که می خواهد برای احداث اتاق کارگری درخواست بدهد و پذیرفته شود باید حداقل 1500 متر باغ داشته باشد و این مجوز ها از 15 متر شروع می شود تا نهایتا 120 متر که برای باغات بالای 10 هکتار است.