مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشریح کرد

جزئیات معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم جزئیات معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی را تشریح کرد.

علی قاسمی ورجانی اظهار داشت: به استناد ماده 123 قانون مالیات های مستقیم، صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف می باشد.

وی افزود: با عنایت به مواد 132 (بند الف) و 146 مکرر قانون مذکور و تبصره یک جهت استفاده از معافیت مذکور جهت عملکرد سال 1395 و به بعد علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد (موضوع ماده 95 قانون مزبور) در موعد مقرر شرط برخورداری از نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی خواهد بود.

وی بیان داشت: در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر، اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات های مقرر در قانون فوق الذکر می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: از کلیه مشمولان این بند از قانون درخواست می کنم که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری خود در موعد مقرر اقدام نمایند تا مشمول برخورداری از نرخ صفر، معافیت و یا مشوق مالیاتی شوند.