بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد استان قم از مزارع کاملینا وکلزا در جاده قم کاشان

این بازدید در تاریخ 24/8/1400 با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ومدیر شهرستان انجام پذیرفت

به گزارش اداره آموزش عقیدتی : حجه السلام ایمانی تبار مسئول حوزه جهاد قم ماسماعیلی مسئول دفتر شهرستان ومدیر حهاد شهرستان قم از مجموعه مزارع کاملینا ومزارع کلزا واقع در جاده قم کاشان بازدید نمودند