یکی از برنامه های مدیریت هماهنگی ترویج شناسایی ظرفیت ها و پتانسل های روستا با هدف کمک به توسعه روستایی و ایجاد اشتغال مفید و مولد با اولویت اشتغال بانوان روستایی میباشد

اجرای طرح تولید کمپوست و ورمی کمپوست خانگی در صندوق های خرد بانوان روستایی استان قم:

محمدرضا حاجی رضا  مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی : یکی از برنامه های مدیریت هماهنگی ترویج شناسایی ظرفیت ها و پتانسل های روستا با هدف کمک به توسعه روستایی و ایجاد اشتغال مفید و مولد با اولویت اشتغال بانوان روستایی میباشد که در سال جاری با برنامه ریزی صو.رت گرفته با محوریت  صندوق های خرد زنان روستایی برنامه آموزش و توانمند سازی بهره بردارن  درحال اجرا میباشد.  نتیجه این  فعالیت ها انجام طرح های نظیر تولید کمپوست، ورمی کمپوست ،گیاهان دارویی و  توسعه زنبورداری توسط زنان روستایی است .

این طرح با اهداف اشتغال زایی زنان روستایی، استفاده بهینه از پسماندهای خانگی و ضایعات کشاورزی و دامی و تولید محصول سالم در صندوق های بانوان روستای ملک آباد بخش قمرود، نیزار و علی آباد نیزار بخش سلفچگان در حال اجرا می باشد. تمام مراحل طرح از آموزش تا تولید محصول، تحت نظارت مدیریت هماهنگی ترویج استان قم انجام می شود. طبق پیش بینی های صورت گرفته بیش از 100 کیلو کمپوست و ورمی کمپوست تولید خواهد شد که این تولیدات در باغچه های خانگی و گلخانه های کوچک مقیاس مصرف خواهد شد.