اراضی کشاورزی و باغی قم ۵ درصد وسعت استان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: تنها ۵ درصد وسعت استان مربوط به اراضی کشاورزی، زراعی و باغی است.

اراضی کشاورزی و باغی قم ۵ درصد وسعت استان است

عباس پورمیدانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمینی استان اذعان کرد: روح برنامه ریزی و برنامه محوری، یک امر مبارک برای تحقق توسعه استان است.

وی یادآور شد: باید گفت در تدوین یک سند توسعه ای و آمایشی باید دو عرصه «ظرفیت ها» و «محدودیت ها» مورد توجه قرار گیرد که قطعا یکی از محدودیت های استان قم در موضوع کشاورزی، پایداری منابع آب و خاک است که متأسفانه در مفاهیم توسعه ای استان کمتر به آن ها پرداخته می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: آمار بیانگر آن است که در مجموع تنها ۵ درصد وسعت استان به اراضی کشاورزی، زراعی و باغی اختصاص دارد.

وی همچنین درباره متن سند آمایش استان بیان داشت: یکی از انتقادها به متن این سند، اتخاذ سیاست هایی است که بار جمعیتی استان را افزایش می دهد، در حالی که ظرفیت اکولوژیک استان برای جمعیت اشاره شده قم یعنی یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مناسب نیست.

پورمیدانی افزود: بنابراین یکی از إشکالات متن سند آمایش استان آن است که بسیاری از راهبردها و برنامه های این سند، بارگزاری جمعیتی را به دنبال خواهد داشت و به مهاجرپذیری تشویق می کند، در حالی که اصل جلوگیری از تراکم جمعیت در قم بویژه جمعیت غیرتخصصی باید مبنا قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خطاب به همه دستگاه های اجرایی یادآور شد: بدیهی است با تصویب سند آمایش سرزمینی استان، باید تک تک برنامه های مصوب در استان با استناد و اشاره ای به محتوا و مفاد سند آمایش سرزمینی همراه باشد.