سوالات مدیریت آب و خاک

- سوالات مربوط به  آب و خاك به چه صورت مطرح می گردند؟

براساس فرآيند تعريف شده توسط سازمان ابتدا شخص متقاضي بايستي به مراكز خدمات جهت ارائه درخواست به بخش مراجعه و  سپس جهت اقدامات بعدي به جهاد شهرستان و در صورت لزوم پرونده متقاضي به جهاد استان ارسال مي گردد.

–لوله گذاري در مناطق كوهستاني و دشتي به چه صورت می باشد؟

براساس فرآيند تعريف شده توسط سازمان ابتدا شخص متقاضي بايستي به مراكز خدمات جهت ارائه درخواست به بخش مراجعه و  سپس جهت اقدامات بعدي به جهاد شهرستان و در صورت لزوم پرونده متقاضي به جهاد استان ارسال مي گردد.

– مراحل کار در  شبكه انهار داخل شهر و امكان به سازي و لايروبي به چه صورت می باشد؟

در رابطه با درخواست انهار،  پس از ثبت نامه در سيستم اتوماسيون اداري  ، از محل بازديد و جوابيه اي براي شخص يا ارگان مراجعه كننده تنظيم مي گردد.

– سوالات مربوط به كميسيون هاي آب هاي زيرزميني، چاه هاي كشاورزي چگونه مطرح می گردند؟

در اين خصوص با مراجعه ارباب رجوع و گفتگو و راهنمايي هاي لازم، مراتب به امور آب ارجاع داده مي شود.

– مراحل کار در تسطیح اراضی به چه صورت می باشد؟

براساس فرآيند تعريف شده توسط سازمان ابتدا شخص متقاضي بايستي به مراكز خدمات جهت ارائه درخواست به بخش مراجعه و  سپس جهت اقدامات بعدي به جهاد شهرستان و در صورت لزوم پرونده متقاضي به جهاد استان ارسال مي گردد.

بازدید امروز81
بازدید دیروز341
بازدید هفته1189
بازدید کل596192